Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Business Tampereen lisätilaus startup-talon ja pelialan kehittämistoimenpiteisiin 

TRE:3956/02.07.01/2019

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö BusinessTampereen (Tredea Oy) kanssa on valmisteltu 195 000 euron lisätilausta koskien startup-talon kehittämistoimenpiteitä sekä pelialan uusien yritysten hautomo- ja kiihdytystoiminnan käynnistämistä vuodelle 2019.

Startup-talon ja -yhteisön kehittämiseen lisätilauksen kautta on varattu määrärahat yrityspalvevelut ja edunvalvonta -palveluryhmän talouden 2019 vuosisuunnitelmassa.

Valtioneuvoston kanslian teettämän selvityksen 6.10.2016 mukaan toimivien startup-ekosysteemien edistämisen tulisi olla tärkeä osa startup-yrityksiin kohdistuvaa politiikkaa. Hyvin toimivat yrittäjäekosysteemit tuovat tehokkaasti yhteen startup-kentän lukuisat eri toimijat (yrittäjät, yritykset, tutkimustoimijat, rahoittajat, palveluntarjoajat jne.). Ne auttavat siten kansainvälistä kasvua tavoittelevia startup-yrityksiä saamaan tehokkaasti käyttöönsä tarvitsemiaan resursseja.

Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvattaa startup-yritysten määrää ja edistää yritysten kansainvälistymistä. Kaupunki on kahden viime vuoden aikana panostanut voimakkaasti startup-kentän kehittämiseen mm. startup-allianssi yhteistyön, 6Aika kasvun ekosysteemit -hankkeen ja Tribe ry:n kautta. Yhteistyö on sitonut eri toimijoita uudella tavalla yhteen, ja erityisesti Tribe ry:n toiminta on kaupungin kannalta ollut erinomaista suhteessa panostuksen suuruuteen. Tribe ry on järjestänyt kaupungissa puolentoista vuoden aikana yli 300 erilaista tapahtumaa startup-yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Tribe ry on saanut myös runsaasti kansainvälistä huomiota lyhyessä ajassa.

Vuoden 2019 aikana Tampereen kaupunki on aloittanut suunnitteluhankkeen erillisen startup- ja yrittäjyyden talon perustamisesta uusiin tiloihin. Tavoitteena on kehittää fyysinen kohtaamispiste opiskelijoille, kansainvälisille osaajille, yritystoimintaa suunnitteleville, aloittaville yrityksille, alkuvaiheessa oleville yrityksille, startup-yhteisöille sekä käynnistämis- ja kasvupalveluita tarjoaville toimijoille. Talon avaintoimijoita tulevat olemaan ainakin Tribe ry sekä Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy.

Startup-taloon panostamisella luodaan kaupunkiin startup-yrityksille toimintaympäristö, joka on myös kansainvälisesti kilpailukykyinen ja houkutteleva paikka yrittämiselle. Talo tulee olemaan Tampereen kaupungin näyteikkuna uudelle yritystoiminnalle ja siitä kehitetään paikka, jossa kuka tahansa yrittämisestä kiinnostunut ohjataan mukaan toimintaan ja sopiviin palveluverkostoihin. Tampereen startup-taloon varataan tiloja yhteisöjen ja palvelutarjoajien lisäksi yli 50:lle startup-yritykselle. 

Tampere on Suomen pelikehityksen kakkosalue, kehittäjäyrityksiä alueella on noin 30. Alalla on kasvua ja uusia lupaavia startup-yrityksiä on perustettu kaupunkiin. Pelialan valmentaminen vaatii alan erityisosaamista, mentorointia ja sijoittajia. Pelialan kehitystä tukevalla kevyellä hautomo- ja kiihdytystoiminnan käynnistämisohjelmalla tahdotaan tukea myös pelialan yritysten järjestäytymistä osaksi tulevan startup-talon toimintaa.

Lisätilauksen panostukset kohdistetaan seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Startup-talon valmistelemiseen liittyvät toimenpiteet, yhteensä 175.000 €

  • Startup-talon käynnistämiseen liittyvät henkilöresurssit, talon projektijohtaja, 70.000€
  • Startup-talon brändin rakentaminen ja käynnistymistä tukeva markkinointi, 30.000 €
  • Startup-talon liiketoimintamallin suunnittelua tukeva ostopalvelu, 25.000 €
  • Muut ostopalvelut tilasuunnitteluun ja tarvittaviin piirustuksiin liittyen, 50.000 €

2. Pelialan kehittäminen, yhteensä 20.000 €

  • Nousevan peliklusterin liiketoiminnan tukeminen ostopalvelulla kevyen hautomotoiminnan käynnistämiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin elinkeinoyhtiö BusinessTampereelle kohdennetaan 195 000 euron lisätilaus startup-talon kehittämiseen sekä pelialan yritysten mentorointitoimenpiteisiin.

Lisätilaus maksetaan Yrityspalvelut- ja edunvalvonta -palveluryhmän kustannuspaikalta 154051.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Harri Airaksinen/BusinessTampere, Niina Immonen/BusinessTampere, Tiia Joki, Maija Sihvonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.