Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5659/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina lentoliikenteen kehittämiseen, maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentamiseen, työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen roolien selkeyttämiseen sekä työllisyyspalvelujen digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden analysointiin liittyvät toimenpiteet, jotka huhtikuun arvion mukaan ovat toteutumassa osittain vuoden loppuun mennessä.  

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat alkuvuonna 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,3 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa johtuen työllisyyspalveluiden velvoitetyöllistettävien palkkatukien kasvusta. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat tammi-huhtikuussa yhteensä 1,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä, mikä johtuu pääasiassa kehitysohjelmien, lähinnä Viiden tähden keskustan, palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 milj. eurolla johtuen ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen ylityksestä sekä Työllisyyspalveluihin kohdistuvista velvoitetyöllistettävien palkkatuista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. euroa budjetoitua suurempina. Ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän budjetin 2,4 milj. eurolla. Työllisyyspalveluissa suurin ylitysuhka kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa osana Hiedanrannan kehitysohjelman yhtiöittämispäätöstä (15.4.2019 §57) elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvia talousarviomuutoksia. Elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon siirrettiin 480 000 euroa yhdyskuntalautakunnan sekä 350 000 euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi 18.2.2019 (§26) talousarviomuutoksen, jolla siirrettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalta 75 000 euroa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Muutoksen perusteena oli siirtyä ulkoisesta kulttuuripalveluiden koordinointityön hankinnasta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottamaan toimintaan. Yhteensä talousarviomuutosten vaikutus elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakatteeseen on -755 000 euroa. Kaupunkitasolla muutosten vaikutus on 0 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Regina Saari, Sanni Pöntinen, Timo Antikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.