Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Muutos matkailu- ja tapahtumapalvelujen vuoden 2019 sopimukseen, Visit Tampere Oy (lisäpykälä) 

TRE:8379/00.01.06/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja, Timo.Antikainen@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen operatiivinen toteutus  on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit Tampere Oy:ltä. Visit Tampere Oy perustettiin vuonna 2017 ja siihen yhdistyivät aiemmin erillään toimineet Tredea Oy:n "Visit-tiimi", Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto ja Tampere Convention Bureau. Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan tavoitteet ovat: Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki ja pohjoismaiden kiinnostavin elämyskaupunki. Kaupunkistrategiassa keskeisiä tavoitteita ovat myös kestävä kasvu, hiilineutraalius sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Visit Tampere Oy:n tavoitteena on edistää alueelle suuntautuvaa matkailua, vahvistaa alueen tapahtumatoimintaa sekä toteuttaa alueen markkinointia kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa Tampereen matkailu- ja tapahtumapalveluja sekä niihin liittyviä markkinointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Keskeisimpiä painopistealueita, joille toimenpiteitä kohdistetaan vuoden 2019 aikana, ovat:

1. Alueen matkailu- ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
2. Matkailuyritysten ja tapahtumien synty, kasvu ja kansainvälistyminen sekä alueelle sijoittuminen
3. Tampereen viestin kertominen ja kaupungin vetovoiman vahvistaminen

Kullekin painopistealueelle on määritelty keskeisimmät toimenpiteet (sopimuksen liite), joita toteutetaan sopimuskauden aikana.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000 vuonna 2019. Summa on 140 000 euroa edellisvuotta pienempi, mikä johtuu tapahtumien hankintaan ja tuotantoon liittyvistä uudelleenjärjestelyistä, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin matkailun ja vetovoiman tavoitteiden täyttymiseen Visit Tampere Oy:ssä. Nyt käsiteltävän sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tilata erillisellä päätöksellä ja rahoituksella kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä.

Sopimusehdotukseen ei sisälly suurtapahtumien toteutukseen varattu erillisrahoitus. Suurtapahtumiin liittyvästä valmistelusta vastaa kaupungin suurtapahtumatyöryhmä erikseen sovitun prosessin mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuudesta suurtapahtumiin päätetään kaupungin toimielimissä suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Visit Tampere Oy:n sopimukseen sisältyy sen sijaan suurtapahtumien hakuun, toteutusvaiheeseen ja evaluointiin liittyvä koordinointityö. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen osalta Tampereen kaupunki toimii osarahoittajana. Yhtiö voi hakea muuta rahoitusta eri sidosryhmiltä ja kumppaneilta yhteistyösopimusten pohjalta sekä myydä näille palveluja kuitenkin siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.

Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2019-31.12.2019. Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2019 painopisteet, tavoitteet, palvelut. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat Tampereen kaupungin srategisiin asiakirjoihin. Yhtiö raportoi kaupungille sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla tavalla osana kaupungin elinkeinopolitiikan tilannekatsauksia.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Hyväksytään vuoden 2019 sopimus matkailu- ja tapahtumapalvelujen hankinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen operatiivinen toteutus  on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit Tampere Oy:ltä.  Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Visit Tampere Oy:n Matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000 vuonna 2019.

Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan tavoitteet ovat: Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki ja pohjoismaiden kiinnostavin elämyskaupunki. Kaupunkistrategiassa keskeisiä tavoitteita ovat myös kestävä kasvu, hiilineutraalius sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Kaupunki kehittää vetovoimaisuuttaan Vetovoimainen elämyskaupunki ja kulttuuripääkaupunkihankkeiden kautta. Suurtapahtumat ovat merkittävä osa tässä kokonaisuudessa. Suurtapahtumiin liittyvästä valmistelusta vastaa kaupungin suurtapahtumatyöryhmä erikseen sovitun prosessin mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuudesta suurtapahtumiin päätetään kaupungin toimielimissä suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Tästä syystä suurtapahtumiin liittyvä toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää Visit Tampere Oy:stä osaksi Tampereen kaupungin sisäistä toimintaa, mihin jatkossa tulee kuulumaan suurtapahtumien haku sekä toteutusvaiheeseen ja evaluointiin liittyvä koordinointityö. Edellä mainittuja tehtäviä varten Tampereen kaupungille siirtyy Visit Tampere Oy:stä kaksi henkilöä. Henkilöt siirtyvät Tampereen kaupungin palvelukseen 1.9.2019 alkaen. Visit Tampere Oy:n vuositilausta vähennetään palkka- ja sivukuluja vastaavasti.

Kaupunki kehittää parhaillaan aktiivisesti Teiskon matkailua. Marraskuusta 2018 kaupungin palveluksessa ollut teiskokoordinaattori siirtyy Visit Tampereen palvelukseen kesäkuusta 2019 alkaen. Tämän toiminnan palkkavaikutus Visit Tampereen kustannuksissa huomioidaan sopimusmuutoksessa. 

Visit Tampere Oy:stä kaupungille siirtyvien henkilöiden kustannus vähentää sopimuksen tilausta 55.000 euroa. Visit Tampere Oy:een siirtyvän teiskokoordinaattorin kustannus Visit Tampere Oy:lle on puolestaan 30.000 euroa loppuvuoden osalta. Muutokset vaikuttavat myös vuoden 2020 tilaukseen, joka neuvotellaan myöhemmin syksyllä.

Tampereen kaupungin sopimushintaa pienennetään vuoden 2019 osalta 25.000 eurolla. Visit Tampere Oy:n vuositavoitteet suurtapahtumien hankintaan liittyen muuttuvat resurssointia vastaten, ja tästä laaditaan tilaussopimusmuutos.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hyväksytään esitetty 25.000 euron vähennys matkailu- ja tapahtumapalvelujen hankinnasta vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Visit Tampere Oy Harri Airaksinen (harri.airaksinen@visittampere.fi), Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Maija Sihvonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.