Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kevään 2020 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3751/12.02.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, koulutusjohtajat Regina Blom, puh.040 806 2092, Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813 ja Virpi Siiranen, puh. 050 441 8823, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 astui voimaan 1.1.2018. Lain keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) ja opiskelu toteutetaan entistä enemmän työelämässä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto, osatutkinto tai tutkinnon osia ja valita opintoihinsa osia toisesta tutkinnosta. Tämä koskee myös oppisopimuskoulutusta. Opintoihin voi sisältyä yo-tutkintoon tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, joilla opiskelija voi parantaa mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin sekä sijoittumistaan mm. vientialojen työpaikkoihin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla yo-tutkinto.

Opintoihin voi hakeutua yhteishaun lisäksi myös joustavasti jatkuvalla haulla eli suoraan tai erillishaun kautta. Yhteishaku on suunnattu lähinnä peruskoulunsa päättäville.

Seutukunnan työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeeseen tulee olla mahdollisuus vastata nopeasti, joten opiskelijavuosikiintiöstä on tarpeen suunnata opiskelupaikkoja peruskoulun päättäville siten, että koulutustakuu ja pitkän aikavälin työvoimatarve voidaan turvata. Osa opiskelijavuosikiintiöstä käytetään jatkuvan haun opiskelijapaikkoihin ottaen huomioon alueen ilman ammatillista koulutusta olevien määrä sekä työvoima- ja uudelleen- sekä täydennyskoulutustarve. Tampereen kaupungin valtionosuusrahoituksen perusteena oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 8614 opiskelijavuotta, joka koostuu perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, sisältäen oppisopimuksella toteutetun koulutuksen. Tutkintovastuiden suunnittelun, tilojen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista määrittää yhteishaun aloituspaikat siten, että niiden lisäksi on mahdollisuus täyttää jatkuvasta hausta avoimeksi jääviä paikkoja ympärivuotisesti.

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu esitys kevään 2020 yhteishaun opiskelijapaikoiksi. Esityksessä on otettu huomioon yhteistoiminta-alueen kuntien ja työelämäyhteistyökumppanien näkemykset opiskelijapaikkojen suuntaamisesta työelämän osaajatarpeen tyydyttämiseksi. Lisäksi on otettu huomioon tämän hetken ammattibarometrin tiedot, ikäluokkien koko ja hakeutumistiedot. Esityksessä on otettu huomioon myös palveluverkkosuunitelman toteuttaminen ja mahdollisuus tilojen käytön tehostamiseen.

Esityksessä opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2020 yhteishaussa peruskoulun päättäville ja ilman aiempaa tutkintoa oleville hakijoille 3072 paikkaa. Lisäksi esitetään 280 paikkaa Valma-koulutukseen, jota järjestetään kunnissa olevan tarpeen mukaisesti niille opiskelijoille, joiden urapolku on vielä epäselvä.

Yhteishaun lisäksi opiskelijapaikkoja perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa täytetään jatkuvalla haulla ja erillishauilla alueen työvoimatarpeen mukaan ja tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän saavuttamiseksi. Jatkuvalla haulla ja erillishauilla varmistetaan opiskelijapaikat myös yo-tutkinnon suorittaneille, jotka ammattikorkeakouluhaun jälkeen ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Hakeutumisen markkinointia suunnataan erityisesti aloille, joilla on työvoimapulaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään 2020 yhteishakuun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen johtajalle myönnetään oikeus päättää jatkuvan haun kohdentamisesta sekä vuoden aikana järjestettävistä erillishauista, jotka suunnataan alueen työvoimatarpeen mukaisille aloille.

Lautakuntaa informoidaan lukuvuoden aikana koulutuksen täyttöasteesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Raija Möttönen, Tarja Kirvesmäki, Tarja Luukko, Mika Takala, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.