Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa -strategiahankkeen 2018 rahoituksen kohdennuksen tarkentaminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4007/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ammatillisen koulutuksen uuteen rahoitusjärjestelmään kuuluva strategiarahoitus oli ensi kertaa haettavissa keväällä 2018. Tampereen kaupunki haki opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta reformin toimeenpanoon liittyen useita hankkeita, joista viisi eri hanketta oli teknologia- / tekniikan aloilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi päätöksellään 20.6.2018 (OKM/106/521/2018) Tampereen kaupungille strategiarahoitusta reformin toimeenpanoon yhteensä 1 196 000 euroa. Päätöksessä todettiin, ettei ministeriö ei ole voinut myöntää haettua strategiarahoitusta täysimääräisenä. Päätöksen mukaisesti Tampereen kaupungille myönnettiin strategiarahoitusta teemalle Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa yhteensä 400.000 €, kun haussa mukana olleiden teknologia / tekniikan alojen hankkeiden yhteissumma oli suurempi.

Elinvoima- ja osaamislautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi alustavat suunnitelmat  strategiarahoituksella toteuttavista kehittämishankkeista kokouksessaan 15.8.2018 § 85. Hakuvaiheen hankkeista päätettiin toteuttaa seuraavat hankkeet ja varata niille osuudet rahoituksesta:  Digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskus Pirkanmaalle (220 000 euroa), Tulevaisuuden työelämäläheiset koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä (100 000 euroa) ja Valimoalan työelämälähtöinen toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet (80 000 euroa).

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.9.2018 tarkemmat suunnitelmat edellä mainituista strategiarahoituksella toteuttavista kehittämishankkeista. Ministeriön ohjeistuksen mukaan Tredu tarkensi strategiarahoitushankkeiden toteutus- ja taloussuunnitelmat lopulliseen muotoon ministeriölle 30.9.2018 mennessä. Ministeriön päätöksen mukaisesti päivitettyyn toteutus- ja taloussuunnitelmaan kirjattiin teknologia-alan koulutuksen kehittämistä koskevalle hankkeelle yksi 400.000 €:n budjettikokonaisuus. Sisällölliset toteutussuunnitelmat koostuivat edellä mainituista kolmesta toteutettavaksi päätetystä hankkeesta. Tavoitteeksi asetettiin, että strategiarahoitushankkeet toteutettaisiin vuosien 2018-2019 aikana.

Teknologia-alan koulutuksen kehittämistä koskevia kolmea hanketta on toteutettu ja taloutta seurattu tähän asti kolmena erillisenä osahankkeena. Ne kuitenkin kytkeytyvät vahvasti toisiinsa muun muassa teknologia-alan vetovoimaisuuden ja markkinoinnin edistämisen, työelämä- ja yritysyhteyksien vahvistamisen ja verkostojen kokoamisen sekä alueellisten ja valtakunnallisten eri kouluasteiden toimijoiden yhteistyön osalta. Myös valimoalan koulutuksen työelämälähtöisen toimintamallin rakentaminen ja toisaalta digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskuksen valmistelun ratkaisut sekä oppilaitosten ja yritysten tilojen ja laitteistojen kartoitus ja niihin liittyvät opetustarjonnan tuotteistuksen haasteet kytkeytyvät käytännön tasolla toisiinsa.

Teknologia-alan koulutuksen kehittämisen strategiarahoitushankkeen tilannekatsauksen mukaisesti esitetään, että myönnettyä strategiarahoitusta voidaan käyttää joustavasti hankkeiden välillä. Tällä tuetaan sitä, että hankekokonaisuus saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa 2018-2019 ja hankkeessa tehtävää työtä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisesti ja kokonaisvaltaisemmin.  Osahankkeiden toiminnalliset tavoitteet säilyvät nykyisellään ja niistä raportoidaan ministeriölle omina sisällöllisinä kokonaisuuksinaan. Talousraportointi tehdään kuitenkin vain yhdestä 400.000 euron kokonaisuudesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on varmistettu (sähköposti 15.5.2019) muutosten vaikutukset. Muutosten osalta on riittävää, että hankkeen päättyessä raportoidaan ja perustellaan, miksi toteutus- tai taloussuunnitelma on muuttunut ja miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Budjetin täsmentäminen ei ole välttämätöntä.

Osahankkeiden toteutumisen tilannekatsaus annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Teknologia- alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa - strategiarahoitushankkeen määrärahoja seurataan ministeriön päätöksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Osahankkeiden toiminnalliset tavoitteet säilyvät nykyisellään ja niistä raportoidaan ministeriölle omina sisällöllisinä kokonaisuuksinaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Jari Rauhala, Ari Mäkitalo, Regina Blom, Virpi Siiranen, Raija Mäkelä, Anne Nousiainen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)