Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 20 Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 strategiarahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:960/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen (29.1.2019, OKM/3/592/2019) vuoden 2019 strategiarahoituksen hakemisesta. Vuoden 2019 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskohteisiin:

  • ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
  • ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen
  • tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneasennus
  • ammattitaitokilpailujen järjestäminen.

Koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamiseksi ministeriö painottaa toimivaa järjestäjärakennetta, jossa koulutuksen järjestäjät ovat profiloituneet eri tavoin ja muodostavat sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tarkoituksenmukaisen tarjonnan rakenteen. Ministeriö tukee sellaista palvelurakenteen kehittämistä, joka edistää ammatillisen koulutuksen saatavuutta ja laatua ja tukee koulutuksen järjestäjän oman strategian ja strategisten tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamiseksi strategiarahoitusta 2019 voi hakea hankkeisiin, jotka

1)  uudistavat tarjonnan rakennetta. Koulutusresurssien käytön kannalta on olennaista, ettei koulutuksen järjestäjien tarjonnassa ole päällekkäisyyttä, joka johtaa epätarkoituksenmukaiseen kilpailuun opiskelijoista. Toisaalta alakohtaiseen tarjontaan ei saa jäädä katveita. Strategiarahoituksella voidaan tukea koulutustarjonnan uudelleensuuntaamista, joka voi tarkoittaa esimerkiksi joidenkin tutkintojen tarjonnan vahvistamista ja toisten tutkintojen vähentämistä tai niistä kokonaan luopumista. Uudistaminen voi perustua joko koulutuksen järjestäjän omiin kehityshankkeisiin tai koulutuksen järjestäjien alueellisiin selvityshankkeisiin.

2)  uudistavat järjestäjän tilojen ja laitteiden käyttöä. Strategiarahoitusta voidaan myöntää uudistukseen, jolla uudelleensuunnataan toimintaa, parannetaan infrastruktuurin palvelukykyä tai vaikutetaan suotuisasti tulevaan kustannusrakenteeseen. Koulutuksen järjestäjän oman strategian mukaisista muutoksista toimitiloihin tai laitekantaan saattaa aiheutua sellaisia ylimenokuluja, jotka hidastavat tai estävät uusien toimintamallien käyttöönottoa, esimerkiksi tilojen tai laitteiden uudistamista tai alasajoa koskevien suunnitelmien laatimisesta tai pitkien tilojen vuokrasopimusten hidastaessa uudistusten tekemistä. Strategiarahoitusta voidaan myöntää myös sellaisten tilaratkaisujen toteuttamissuunnitelmiin, jotka edesauttavat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja koulutuksen joustavaa järjestämistä eri asiakasryhmille.

3)  edistävät tarkoituksenmukaisia koulutuksen järjestäjien yhdistymisiä. Strategiarahoitusta voidaan myöntää yhdistymisestä aiheutuviin lisämenoihin kuten konsulttipalveluiden hankintaan, väliaikaisiin henkilöstömenoihin, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä tai tila- ja laitejärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin.

Strategiarahoitusta 2019 voi hakea myös ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin, erityisesti HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppimisopimuksen palveluprosessin, liittyvään osaamisen kehittämiseen. Rahoitusta voidaan kohdentaa koulutuksen järjestäjän henkilöstön osaamisen varmistamiseen siten, että se osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää vastaa uuden lainsäädännön edellytyksiä kyseisissä prosesseissa ja tukee yhteisten toimintamallien tehokasta käyttöönottoa, joita on kehitetty valtakunnallisissa Parasta -kehittämishankkeissa. Strategiarahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että kehittämishankkeessa käytetään Parasta -hankkeiden tuottamia materiaaleja ja välineitä muun muassa henkilöstölle suunnattua osaamistarvekartoitusta osaamisen lähtötason selvittämiseksi.

Strategiarahoitusta voi vuonna 2019  hakea lentokoneasennuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Rahoituksella tuetaan lentokoneasennuksen kehittämistä, jotta se vastaisi paremmin EU:n ilmaisulainsäädännön (EU-komission asetukset 1321/2014, 2018/1142) vaatimuksia. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä valtakunnallisia toimintamalleja sekä reformin tavoitteiden että EU-lainsäädännön vaatimusten näkökulmasta. Rahoitus edellyttää lentokoneasennuksen koulutuksen järjestäjien valtakunnallisen yhteistyöverkoston muodostamista koulutuksen kehittämiseksi, johon myös Opetushallitus otetaan mukaan.

Strategiarahoitusta 2019 voi hakea lisäksi ammattitaitokilpailujen ja muiden ammatillisen koulutuksen arvostusta ja vetovoimaa vahvistavien kilpailujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Strategiarahoitusta voivat saada ne koulutuksen järjestäjät, jotka ovat mukana järjestämässä Taitaja-kilpailuja tai muita vastaavia ammatilliseen koulutukseen liittyviä valtakunnallisia tai Suomessa järjestettäviä ammattitaitokilpailuja. Rahoituksella voidaan tukea myös ammatillisen koulutuksen valtakunnallista kulttuuri- ja urheilutapahtumaa.

Varainhoitovuoden 2019 talousarvion mukaisesti jaettavan strategiarahoituksen osuus on kaksi prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta (33 884 000 euroa). Koulutuksen järjestäjien on toimitettava strategiarahoitushakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 1.3.2019 ja päätökset ministeriö tekee maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Strategiarahoitusta esitetään haettavaksi seuraaviin kehittämiskohteisiin:

1. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen, tilojen ja laitteiden käytön tehostaminen, 1 100 000 euroa
2. Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen, 700 000 euroa
3. Lentokoneasennuskoulutuksen valtakunnallinen kehittäminen, 200 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hyväksytään strategiahankehaussa 2019 perusteluissa esitetyt kehittämiskohteet.

Tredu toimittaa strategiarahoitushakemukset opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.3.2019 mennessä ja tuo nämä tiedoksi lautakunnalle.

Valtuutetaan lautakunnan puheenjohtaja allekirjoittamaan strategiarahoitushakemukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Tuula Hoivala, Anne Nousiainen, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja