Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 153 Avustushakemus Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijan kustannuksiin 

TRE:8154/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Max Liikka, puh. 041 7308868, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 0297956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisö) ovat osoittaneet Tampereen kaupungille 100 000 euron avustushakemuksen TKI-asiantuntijan palkkaamiseksi ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. TKI-asiantuntijan työnkuvaan tulee kuulumaan Kaupin yliopistolliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen syntymässä olevan TKI-työn mahdollisuuksien ja hanketoiminnan rakentaminen sekä siitä viestiminen. Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus on osa Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön strategista yhteistyötä, jota vahvistettiin syksyllä 2020 solmitulla kumppanuussopimuksella.

Tampereen kaupunki on vuosittain osaltaan mahdollistanut korkeakouluyhteisön tieteellistä toimintaa tukemalla erityisesti professuurien perustamista tai muuta tieteellisen toiminnan edistämistä eri tieteenaloilla. Vuonna 2021 Tampereen kaupunki on elinvoima- ja osaamislautakunnan aiemmilla päätöksillä tukenut ympäristökasvatuksen professuuria (80 te), yritysoikeuden professuuria (30 te), nanoteknologian tenure track -professoreiden urapolkua (30 te) sekä vuoden 2022 osalta suun terveydenhuollon professuuria (65 te). Toiminnan tukemista peilataan erityisesti kaupunkistrategian tavoitteisiin sekä jatkossa myös siihen, miten toiminta tukee Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön välillä solmitun kumppanuussopimuksen painopisteiden toteutumista. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 25.11.2019 § 503).

Tampereen kaupungilla on tutkimukseen ja korkeakouluopetuksen kehittämiseen vuodelle 2022 osoitettujen määrärahojen puitteissa mahdollisuus avustaa TKI-asiantuntijan välittömissä henkilöstökustannuksissa 80 000:lla eurolla. Muiden vuosien osalta avustustuspäätös tehdään erikseen.

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely. 

Tampereen kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun päätös on lainvoimainen. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki myöntää vuoden 2022 määrärahoista Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle 80 000 euron avustuksen TKI-asiantuntijan palkkaamiseksi yhdeksi vuodeksi ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022. 

Kustannukset katetaan vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän kustannuspaikalta 154028.

Vuoden 2023 avustus tarkastellaan erikseen osana rakentuvan hyvinvointialueen kanssa käytäviä neuvotteluita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Jarkko Lumio, Max Liikka, Tatjaana Julin, Pauliina Laisi, Maija Sihvonen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.