Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi lisälistalla olevan asian § 156; Lisätilaus Business Tampere Oy:ltä yritysvetoisen EU-rahoitusaktivoinnin kehittämisestä. Esitys hyväksyttiin.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että  § 155 ja § 156   käsitellään ennen pykälää 154. Esitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)