Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 152 Lukion apulaisrehtorin virkojen perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle lukiokoulutuksen palveluryhmään 

TRE:1136/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Hännikäinen Matti, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, puh. 050 346 6492, henkilöstöpäällikkö Olli Järvelä, puh. 040 578 6313, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin seitsemästä lukiosta viidessä on apulaisrehtorin virka. Opiskelijamääriltään pienimmissä lukioissa, Hatanpään lukiossa ja Tampereen teknillisessä lukiossa, on apulaisrehtorin tehtävien hoitaminen määrätty lehtorin viran haltijalle. Opiskelijamäärien kasvun ja oppivelvollisuuden laajentumisen myötä tarve virassa olevalle apulaisrehtorille on myös näissä lukioissa. Lukiokoulutuksessa on tavoitteena myös uudistaa johtamiskäytäntöjä ja vahvistaa jaettua johtajuutta, mikä edellyttää, että kaikissa lukioissa on vähintään yksi apulaisrehtori. 

Lukiokoulutukseen esitetään perustettavaksi kaksi lukion apulaisrehtorin virkaa 1.1.2022 alkaen. Virat täytetään lukuvuoden 2022 - 2023 alusta alkaen ja niiden sijoituspaikkoina ovat Hatanpään lukio ja Tampereen teknillinen lukio. 

Perustettavien virkojen (2) tiedot:
Tehtävänimike: Lukion apulaisrehtori
Toimintayksikkö: Lukiokoulutus / Hatanpään lukio ja Tampereen teknillinen lukio
Esimies: rehtori
Palvelussuhteen laji: virka
Hinnoittelu: 4 04 02 00 0 (OVTES, osio B 5 §)
Tehtäkohtainen palkka: 4902,21 euroa / kk
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika (OVTES, osio B 12 §)

Tehtävä on rinnasteinen lukion apulaisrehtorin vakanssiin 50056738.

Tehtävänkuva (id 1284673) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Lukion apulaisrehtorin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) 2 §:n mukaan. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle lukiokoulutuksen palveluryhmään perustetaan perusteluissa esitetyn mukaisesti kaksi lukion apulaisrehtorin virkaa 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Hännikäinen, Petri Murtovaara, Ville Vuorisalmi, Olli Järvelä, Anja Salmi, sisainentarkastus@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.