Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 150 Nuorisotakuuavustusten myöntäminen vuodelle 2022 

TRE:7817/12.05.00/2021

Valmistelija

 • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Tommi Eskonen, puh. 050 361 1052 ja koordinaattori Ilkka Peltomaa, puh. 044 431 4522, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2022 nuorisotakuuavustukset olivat haettavina 11.10. - 12.11.2021. Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 16 ja haettujen avustusten yhteissumma oli 477 642 euroa.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin toteuttamiin hankkeisiin. Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen, eikä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen.

Vuoden 2022 nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimijoille, jotka haluavat testata uusia ideoita tamperelaisten nuorten tukemiseksi. Avustuksina jaetaan enintään 295 000 euroa ja avustus yhdelle toimijalle on korkeintaan 30 000 euroa.

Nuorisotakuuavustusta myönnetään seuraavin kriteerein:

 • Palvelun tulee olla kohdennettu alle 30-vuotiaille tamperelaisille.
 • Toiminnan tulee olla nuorten tarpeista lähtevää.
 • Palvelun tulee olla uusi tai kehitysvaiheessa.  
 • Avustuksen saajalla tulee olla toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, kuinka nuoret saavutetaan palvelun piiriin.
 • Hakijan tulee kertoa, miten toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan ja miten palvelun juurruttaminen toteutetaan.
 • Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.
 • Avustusta saavien toimijoiden pitää tehdä yhteistyötä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden Kesäduuni-kampanjan ja Ohjaamon kanssa.

Erityisesti avustettavaksi haettiin sellaisia hankkeita, joilla edistetään nuorten työllistymistä tai tuetaan nuorten arkea. Teemoista sai valita molemmat tai jommankumman.

Nuorten työllistämistä tukevan toiminnan tulee sisältää matalan kynnyksen työtilaisuuksia, jotka vahvistavat työelämätaitoja. Osa avustuksesta voi kohdentua nuorten palkkakustannuksiin. Hanke luo, tarjoaa tai välittää (ensimmäisiä) työpaikkoja alle 30-vuotiaille nuorille ja/tai tukee nuorten yrittäjyyttä.

Nuorten arjen tukemista edistävän toiminnan tulee tukea nuorten arjen hallintaa, hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta. Avustusta hakevan toimijan tuli esittää, millä tavoin tämä aikoo tehdä yhteistyötä Ohjaamon monialaisen työryhmän kanssa.

Nuorisotakuuavustuksien hakuun liittyen pidettiin kolmannen sektorin toimijoille info- ja keskustelutilaisuus 25.10.2021 ja avustusta hakeneiden hankkeiden pitchaus-tilaisuus 17.11.2021.

Avustuksia esitetään myönnettäväksi 15 järjestölle yhteensä 295 000 euroa. Pirkanmaan elokuvakeskukselle ei esitetä avustuksen myöntämistä, koska avustushakemuksessa esitetty toiminta ei juuri poikkea aiempien avustusvuosien toiminnasta. Nuorisotakuuavustus ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen. Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. 

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti toiminnasta aiheutuviin palkkakustannuksiin. Sen sijaan hakemuksissa esitettyjä muita kustannuksia kuten hallinnointi-, hankinta-, toimisto- ja vuokrakuluja ei ole täysimääräisesti huomioitu.

Avustettavilla hankkeilla on mahdollista tavoittaa yhteensä satoja nuoria. Suurin osa avustettavista toiminnoista tarjoaa palvelua yli 30 nuorelle. Avustuksen saajilta edellytetään raportointia toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta.

Nuorisotakuuavustusten valmistelussa ja maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita. Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.

Tampereen kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun päätös on lainvoimainen ja avustuksen saaja on toimittanut kaupungin avustustoiminnan yleisissä periaatteissa määritellyt edellistä toimikautta koskevat tilinpäätös- ja muut asiakirjat. 

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida. Avustuksen saajan on raportoiva avustuksella toteutettavasta toiminnasta avustuksen myöntäjän ohjeistamalla tavalla.

Vuoden 2021 nuorisotakuuavustusten saajien raportointiaika päättyy 31.1.2022, jonka jälkeen raportit toimitetaan lautakunnalle. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Myönnetään vuoden 2022 nuorisotakuuavustukset seuraavasti:

 • Rientolan Setlementti, 20 000 €

 • Pirkanmaan Kaarikoirat ry, 19 500 €

 • YAD ry, 13500 €
 • Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, 19 500 €
 • Talous ja nuoret TAT, 27 000 €
 • Tampereen 4H-ydistys, 20 000 €
 • Silta-Valmennusyhdistys ry, 10 000 €
 • Valo-Valmennusyhdistys ry, 25 000 €
 • Intro ry, 10 000 €
 • Tampereen NMKY ry, 24 000 €
 • Setlementti Tampere ry, 13 000 €
 • Pakolaisnuorten tuki ry, 26 000 €
 • Legioonateatteri ry, 28 000 €
 • Sopimusvuori ry, 26 000 €
 • TamRoma ry, 13 500 €

Nuorisotakuuavustuksina myönnetään yhteensä 295 000 euroa.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2022 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Avustukset maksetaan työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta 154810, sisäinen tilaus 24984.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Liban Sheikh

Kokouskäsittely

Sheikh Liban ilmoitti olevansa esteellinen yhdistyksen hallituksen jäsenyyden perusteella. Esteellisyys todettiin Hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Ilkka Peltomaa oli läsnä kokouksessa ja poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Regina Saari, Tommi Eskonen, Ilkka Peltomaa, Ilona Sola, Johanna Eskonniemi, Tuula Mikkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.