Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 149 Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 

TRE:7626/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen, puh. 040 800 7874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaan ”Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista.” Vastaava säädös kytkeytyen tulevien hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu ajalle 2021–2025. Kaupungin hyvinvointityöryhmä on valmistellut hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa vuoden 2021 aikana. Luonnosta on käsitelty lokakuun 2021 aikana vammais- ja vanhusneuvostoissa, järjestöedustamossa, seuraparlamentissa ja nuorisovaltuustossa. Lisäksi maahanmuuttajaneuvosto, perheverkko ja lasten parlamentti käsittelevät sitä vielä marraskuun alussa. Sisältöä on muokattu saadun palautteen perusteella.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan yhteydessä on otettu huomioon kuluvan vuoden aikana tehty kaupunkistrategiatyö ja strategialuonnoksen sisällöt. Lisäksi toimielinten hyväksymien suunnitelmien ja ohjelmien sisältämät tavoitteet on otettu huomioon. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma täydentää strategian valittuja painopisteitä ja tavoitteita sekä tukee kaikkien palvelualueiden työtä. Esitetyt tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat laajan asiantuntijaryhmän laatimia, ja ne ovat hyödynnettävissä toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä johtamisjärjestelmän mukaisia suunnitelmia ja ohjelmia laadittaessa.

Hyvinvointikertomus jakaantuu kertomus- ja suunnitelmaosaan. Tarkastelun rakenteena toimivat ilmiöpohjaisesti jaotellut hyvinvointivarannot, jotka perustuvat Stiglitzin toimikunnan raporttiin Euroopan komissiolle vuodelta 2009. Kahdeksan hyvinvointivarantoa ovat: Terveys, koulutus, henkilökohtainen työ ja toiminta, ympäristö, äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa, sosiaaliset yhteydet ja suhteet, aineellinen elintaso sekä turvallisuuden tunne. Ilmiöpohjainen tarkastelu mahdollistaa hyvinvointityössä tarvittavan laajan näkemyksen, joka yhdistää eri palvelu- ja toimialojen konkreettista tekemistä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Hyvinvointivarantoja on kahdeksan, ja kustakin varannosta hyvinvointityöryhmä on tehdyn työn perusteella valinnut keskeiset huomioon otettavat asiat.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021–2025 asetettuja tavoitteita toimenpiteineen seurataan vuosittain, ja niiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valtuustokauden aikaisesta päivityksestä ja tarkistamisesta neuvotellaan tarvittaessa yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 hyväksytään omalta osaltaan ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mika Vuori oli läsnä kokouksessa ja poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Jaana Ylänen, Hanna Karojärvi, Mia Lumio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.