Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 151 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen opetussuunnitelma, nuorten lukiokoulutus - lisäykset 

TRE:517/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Hännikäinen Matti, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Laura-Leena Leiwo, puh. 041 730 7570, rehtori Jaana Nieminen, puh. 040 806 4235, etunumi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

 Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2021 on laadittu valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt Tampereen kuntakohtaisen lukioiden opetussuunnitelman kokouksessaan 27.1.2021 (16 §).

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan on tehty syksyn 2021 aikana lisäyksiä lukiokoulutuksen yhteisten opintojaksojen osalta sekä valmisteltu ohjeistus opintojen etenemisen ja poissaolojen seurantaan oppivelvollisuuslain (L 1214/2020) ja lukiolain (L 714/2018) uuden normiston pohjalta. Opetussuunnitelma on uudistuva ja täydentyvä asiakirja, johon tulee jatkossakin muutoksia esim. verkkotarjottimelle rakentuville opintojaksoille ja korkeakouluyhteistyön opintojaksoille.

Syksyn 2021 aikana tehdyt muutokset:

1) Lukuun 6.24 (sivu 443) on lisätty Lukiolaisen ilmasto.nyt -opintojakso. 

2) Oma talous haltuun -opintokokonaisuus (sivu 444) on muutettu vastaamaan todellista laajuutta, 2 opintopistettä.

3) Lisätty liite 9 (sivu 498) Opintojen etenemisen seuraaminen ja poissaoloihin puuttuminen Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa 2021
Oppivelvollisuuslain (§ 13) ja lukiolain uuden normiston pohjalta (§ 26) Tampereen lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelmaa on täydennetty opetussuunnitelman liitteeksi lisätyllä em. ohjeistuksella. Ohjeistuksen on laatinut Oppivelvollisuus-työryhmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan tehdyt lisäykset hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Hännikäinen, KO_lukiot-rehtorit-laajennettu@tampere.fi, KO_lukiot-koulusihteerit@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.