Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopisto Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:101/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 1.1.2018 mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on muun muassa järjestää ammatillista koulutusta ja päättää lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävisä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 18.4.2018 § 44 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten opiskelijaa ja opetusta koskevien asioiden päätösvaltaa Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijoille. Tampereen seudun ammattiopiston organisaatiomuutosten vuoksi on tarpeen päivittää päätöstä.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena. Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Regina Saari, Ohjelmajohtaja

Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.8.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teppo Rantanen saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Raija Mäkelä, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Tredu koulutuspäälliköt, Tredu hallintosihteerit, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.