Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kansainvälisen osaamisen päällikön viran perustaminen työllisyyspalvelujen palveluryhmään 

TRE:5210/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, ja kehitysjohtaja Mika Itänen, puh. 040 566 1245, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelujen palveluryhmään on tarpeen perustaa kansainvälisen osaamisen päällikön virka maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaamisen palveluihin. Tehtävä sijoittuu ensin kotoutumisen ja maahanmuuttajien palvelukokonaisuuteen (kp. 154240) ja 1.1.2019 alkaen uuteen, perustettavaan palvelukokonaisuuteen. Toiminta-alueena on työllisyyspalvelujen lisäksi koko elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue. 

Tehtävän keskeinen sisältö ajalla 1.9.–31.12.2018 liittyy Tampereen kaupungin ja sen työllisyyspalvelujen uuden palvelukokonaisuuden sisäänajoon, josta kansainvälisen osaamisen päälliköllä on vastuu 1.1.2019 lukien, sekä työllisyyspalvelujen maahanmuuttajapalvelujen ja kansainvälisen osaamisen edistämiseen. Tehtävätäytöllä edistetään tulevaisuuden, kansainvälisen Tampereen rakentamista osana kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kokonaisuutta.

Kansainvälisen osaamisen päällikkö toimii 1.1.2019 lukien vastuualueensa strategisena johtajana, joka vastaa maahanmuuttajapalvelujen ja kansainvälisen osaamisen palvelujen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, taloudesta ja esimiestyön johtamisesta. Tehtäviin kuuluu muun muassa uuden kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuden valmistelu työllisyyspalveluille yhteistyössä ohjelmajohtajan kanssa. Kansainvälisen osaamisen päällikkö vastaa 1.1.2019 lukien

  • maahanmuuttajatyön ja kansainvälisen osaamisen (mukaan luettuna kansainvälisten huippuosaajien) toiminnan edistämiseen liittyvän työn johtamisesta ja koordinaatiosta, strategisesta kehittämisestä ja yhteistyöstä,
  • sidosryhmäyhteistyön kokonaisuudesta ko. palvelualueella ja edunvalvonnasta maahanmuuttajatyöhön liittyvissä asioissa,
  • maahanmuuttajatyöhön liittyvästä alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä,
  • maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamisohjelman ja maahanmuuttajaneuvoston asioista, sekä
  • kansainvälisen osaamisen palvelujen ja maahanmuuttajapalvelujen yhteensovittamisesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämisestä muiden palvelukokonaisuuksien ja toimijoiden kanssa.

Työllisyyspalvelujen toiminnassa korostuu tulevaisuudessa nykyistä enemmän osaamiseen panostaminen, asiakaslähtöisyys ja palvelujen vaikuttavuus. Tärkeässä asemassa ovat myös alusta-ajattelu (esim. työllisyyspalvelut-koulutuspalvelut, työllisyyspalvelut-elinkeinopalvelut), digitalisaation hyödyntäminen ja kumppanuuksien merkitys. Kansainvälisen osaamisen ja yleisesti osaamisenhoidon merkitys on Tampereella kasvamassa. Osaavan ja kansainvälisen työvoiman saatavuuden turvaaminen mukaan luettuna myös huippuosaajat (mm. Talent Tampere-toiminta) ja toisaalta myös maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan on osa tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuutta. Työllisyyspalvelut on yksi kaupungin kehittämisohjelmista ja osa työllisyyskokeilua, jolla uudistetaan suomalaista työllisyysjärjestelmää tavoitteenaan asiakaslähtöiset ja vaikuttavat tulevaisuuden työllisyyspalvelut. Kansainvälisen osaamisen päällikön tehtävässä käytetään julkista valtaa.

Ohjelmajohtaja päättää viran kelpoisuusvaatimuksista.

Esitetään, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelujen palveluryhmään perustetaan kansainvälisen osaamisen päällikön virka 1.9.2018 alkaen seuraavasti:

Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, työllisyyspalvelut-palveluryhmä
Tehtävänimike: kansainvälisen osaamisen päällikkö
Kustannuspaikka: 154240
Esimies: ohjelmajohtaja, työllisyyspalvelujen palveluryhmä
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus: KVTES
Tehtäväkohtainen peruspalkka: 4037,50 euroa/kk
Hinnoittelu: KVTES hinnoittelemattomat
TVA: hinnoittelemattomat, palkkaryhmä 2
Asema: itsenäinen
Työaika: KVTES, toimistotyöaika
Kokonaistyöaika: 100 %

Tehtävänkuva (id 2658122) ja tehtävän vaativuuden arviointilomake (id 2658125) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelujen palveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kansainvälisen osaamisen päällikön virka 1.9.2018 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Regina Saari, Mika Itänen, Sanna J Koskinen, Sarita Mäkelä, Marjut Ohrankämmen, rekrytointi@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.