Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 47 Elinkeinopalveluiden vuoden 2021 sopimuksen hyväksyminen, Suomen Itämeri-instituutti 

TRE:7437/00.01.06/2020

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Elinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Suomen Itämeri-instituutti on vuonna 1994 perustettu säätiömuotoinen kehittäjäorganisaatio, jonka tehtävä on auttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä ja laajemmin Euroopassa. 

Suomen Itämeri-instituutti tarjoaa Tampereen kaupungin sidosyksikön roolissa EU-hanketyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä asiantuntijapalveluita ja järjestää Itämeren alueen yhteistyöhön ja EU-hanketoimintaan liittyviä tapahtumia. Instituutin hanketoiminta keskittyy Tampereen kaupungin elinvoima- ja innovaatiopolitikkaan liittyviin paikallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin, yritysten kehittämiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiopolitiikkaan, yliopistoyhteistyöhön sekä kaupunki- ja aluekehittämiseen.

Tampereen kaupunki on antanut aiemmin Suomen Itämeri-instituutti säätiölle yleisavustusta 170 000 euroa vuodessa. Koska Itämeri-instituutin toiminta kohdistuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, päätti kaupunginvaltuusto 22.2.2021 kokouksessaan (pykälä 25), että on perusteltua siirtää talousarvioon varattu määräaha konsernihallinnon talousarviosta elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon. Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja siksi Suomen Itämeri-instituutin toiminnan ohjaus on luontevaa vuosittaisen palvelusopimuksen kautta. 

Itämeri-instituutin palvelusopimus vuodelle 2021 on laadittu vahvistamaan EU:n tulevan ohjelmakauden hanke- ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä sekä toteuttamaan Tampereen kaupungin aiempaa vaikuttavampaa ja strategisempaa EU-ohjelmatyötä ja konkreettista tarvelähtöistä kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Itämeri-instituutin palvelusopimuksen sisältö ja painotukset perustuvat:

  • Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisiin linjauksiin
  • Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan
  • Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan tiekarttaan
  • Tampereen kaupunkistrategiaan ja sitä tarkentaviin toiminnan painopisteisiin sekä kaupungin strategisiin kehittämisohjelmiin (Smart Tampere, Kestävä Tampere, kulttuuripääkaupunkihanke, Viiden tähden keskusta)
  • EU:n tulevan ohjelmakauden 2021-2027 linjauksiin.

 

Tarkemmat vuoden 2021 tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan mittarit on esitetty hankintasopimuksen liitteessä. Hankinnalla toteutettavan perustilauksen arvo kuluvalle vuodelle on 170 00 euroa. Nyt käsiteltävän sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tilata Itämeri-instituutilta erillisellä päätöksellä ja rahoituksella muita asiantuntijapalveluita. Nämä erillisrahoitteiset palvelut neuvotellaan ja sovitaan erikseen.

Käsittelyssä oleva sopimus on valmisteltu yhdessä Suomen Itämeri-instituutin kanssa. Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2021 - 31.12.2021. Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2021 painopisteet, tavoitteet, palvelut ja toiminnan mittaristo. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat Tampereen kaupungin strategisiin asiakirjoihin. Yhtiö raportoi kaupungille sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Sopimus vuoden 2021 elinkeinopalvelujen hankinnasta Suomen Itämeri-instituutilta hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Inna Rokosa poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Timo Antikainen, Suomen Itämeri-instituutti, Pauliina Laisi, Tatjaana Julin, Maija Sihvonen 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.