Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 46 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto lukiokoulutuksen viranhaltijalle etäopetukseen siirtymiseen liittyvässä asiassa 

TRE:1862/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Suomessa on maaliskuusta 2020 alkaen ollut koronavirusepidemia, jonka johdosta viranomaiset ovat ohjeistaneet toisen asteen koulutuksen siirtämistä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.

Elinvoima- ja osaamislautakunta toisen asteen koulutuksen järjestäjänä päättää opetuksen järjestämistavasta. Normaalioloissa lukiokoulutuksen johtaja hyväksyy lukioiden vuosittaiset suunnitelmat, jotka sisältävät opetuksen eri järjestämistavat. Epidemiatilanne on tuonut poikkeuksellisen tilanteen, jossa, mm. suositukset opetusjärjestelyistä, kuten etäopetukseen siirtymisestä, voivat tulla verraten nopeasti. Tästä syystä on tarpeen määritellä uudelleen toimivaltuudet muuttuneissa olosuhteissa, jossa lukiokoulutuksen johtaja voi päättää etäopetukseen siirtymisestä lukiokoulutuksen palveluryhmässä. Päätös voidaan tehdä harkinnanvaraisesti joko koko lukiokoulutusta koskien tai esimerkiksi opintojen aloittamisen eri vuositahoihin kohdistuen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Päätösvalta lukio-opetuksen järjestämistavoista siirretään lukiokoulutuksen johtajalle.

Päätös laitetaan täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi, Piritta Haapahuhta, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.