Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Lukiokoulutuksen siirtyminen etäopetukseen 8.3.–28.3.2021 

TRE:1862/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Valtakunnallisesti pandemiatilanne on selkeästi vaikeutunut, koska uusien tartuntojen määrät ovat lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve on kasvanut. Aivan erityisesti tämä on näkynyt Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueella. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntamäärät ovat olleet kasvussa, minkä voidaan olettaa vaikuttavan viiveellä terveydenhuollon kuormittumisen lisääntymiseen myös Pirkanmaalla. Virusvarianttien osuus testipositiivisista on niin ikään kasvanut Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Pirkanmaalla varianttien määrä on toistaiseksi ollut vähäinen, mutta muiden maiden kokemus huomioiden on perusteltua olettaa, että varianttien osuus tulee kasvamaan nopeasti myös Pirkanmaalla. Erityisesti ulkomaisen tiedon nojalla variantit muodostavat uhan epidemian nopeallekin leviämiselle keskimäärin voimakkaamman tartuttavuutensa vuoksi.

Näin ollen Suomeen on todettu poikkeusolot ja hallitus valmistelee asteittaista valmiuslakien käyttöönottoa epidemiatilanteen hallitsemiseksi. Tähän kokonaisuuteen liittyen valtakunnassa on siirrytty hybridistrategiassa epidemianhallinnan tasolle 2 ja sen toimeenpanosta on sosiaali- ja terveysministeriö antanut ohjauskirjeen ja soveltamisohjeen kunnille ja sairaanhoitopiireille sekä Aluehallintovirastoille.

Ohjekirjeessä on lueteltu epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille käyttöönotettavat toimenpiteet ja niiden käyttöönotto on ohjeistettu täysimääräiseksi. Näillä toimenpiteillä yhdistettynä muun muassa rajaliikenteen tiukempaan testauskäytäntöön sekä erilliseen valmisteltavaan asetukseen ravintoloiden uusista rajoituksista pyritään laaja-alaiseen kontaktien vähentämiseen ja sitä kautta tartuntojen laskuun sekä viimekädessä epidemiakuolemien vähentämiseen ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseen.

Yhtenä keinona tässä toimenpideohjelmassa on toisen asteen oppilaitosten siirtäminen etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021.  

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 3.3.2021 linjannut, että alueella suositellaan siirryttäväksi etäopetukseen perusopetuksen 7. -9. -luokilla ja toisella asteella 8.3. - 28.3.2021 väliseksi ajaksi erityisen tuen oppilaita lukuun ottamatta. 

Hallintosäännön mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on vastata lukiokoulutuksen järjestäjälle määrätyistä tehtävistä. Päätösvalta koulutuksen järjestämisestä etäopetuksena on koulutuksen järjestäjänä toimivalla lautakunnalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Lukiokoulutuksessa siirrytään etäopetukseen 8.3. - 28.3.2021 perusteluissa kuvatun mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.