Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijalle etäopetukseen siirtymiseen liittyvässä asiassa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1118/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppi Kristiina, Hallintopalvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomessa on maaliskuusta 2020 alkaen ollut koronavirusepidemia, jonka johdosta viranomaiset ovat ohjeistaneet toisen asteen koulutuksen siirtämistä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.

Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjän edustajana päättää etä- ja hybridiopetukseen siirtymisestä. Koronavirusepidemian tilanteet voivat vaihdella hyvin nopeassa aikataulussa ja suositukset etäopetukseen siirtymisestä voivat tulla lyhyellä varoitusajalla. Tästä syystä on tarpeen siirtää päätösvaltaa etä- ja hybridiopetukseen siirtymisestä Tampereen seudun ammattiopiston johtajalle, ammatillinen koulutus, joka toimii myös ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 118 pykälän mukaisena rehtorina.

Päätettäessä etäopetukseen siirtymisestä tulee ottaa huomioon erityisen tuen tarpeet toimipisteissä ja tutkintoaloilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Päätösvalta opetuksen järjestämistavoista ammatillisessa koulutuksessa siirretään johtajalle, ammatillinen koulutus.

Päätös laitetaan täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu esimiehet, Piritta Haapahuhta, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.