Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1659/02.04.01/2021

Valmistelija

  • Kirvesoja Maija, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut vuoden 2021 ensimmäisen lisäsuoritepäätöshaun (VN/4469/2021, 26.2.2021). Haussa voi hakea rahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin (vuoden 2021 talousarvion perusteella, lisärahoitus 80 milj. €) sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion perusteella, lisärahoitus 17,5 milj. €). 

Lisärahoitukset myönnetään vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 

Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin

Lisärahoituksen tarkoituksena on  kohdentaa enemmän opetusta ja ohjausta opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa. Kohderyhmiä ovat erityisesti perusopetuksen päättäneet nuoret, maahanmuuttajat ja heikkojen perustaitojen varassa olevat aikuiset.  Lisärahoituksen määrän arvioinnissa lähtökohtana on se, kuinka paljon koulutuksen järjestäjällä on edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvia opiskelijoita. Ministeriö on tehnyt esimerkinomaisia laskelmia koulutuksen järjestäjittäin rahoituksen suuruudesta edellä mainittujen kohderyhmien määrän perusteella. Tarkastelussa käytetään kalenterivuoden 2019 aikana aloittaneita uusia opiskelijoita koskevaa tilastoaineistoa. 

Laskennalliset myöntökriteerit ovat seuraavat:

  • koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä
  • koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä ja
  • koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vieraskielisten uusien opiskelijoiden määrästä.


Kriteerejä painotetaan keskenään siten, että lisärahoituksesta jaetaan 50 prosenttia ensimmäisen kriteerin perusteella, 30 prosenttia toisen kriteerin perusteella ja 20 prosenttia kolmannen kriteerin perusteella. 

Laskennallisten myöntökriteerien lisäksi ministeriö voi käyttää tarvittaessa myös muuta harkintaa päättäessään järjestäjäkohtaisesta lisärahoituksesta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

Koska lisärahoituksen myöntäminen pääasiallisesti laskennallisin kriteerein perustuu suhteelliseen laskutapaan, jossa jokaisen koulutuksen järjestäjän osuus lisärahoituksesta riippuu muiden järjestäjien osuudesta, voi muuhun harkintaan perustuvilla muutoksilla laskennallisten kriteerien tuottamaan euromäärään olla vaikutusta myös sellaisten koulutuksen järjestäjien rahoitukseen, joita muu harkinta ei koske.

Hakemuksista saatavan tiedon perusteella ministeriö arvioi myös koulutuksen järjestäjien aiemmilla lisärahoituksilla palkkaaman henkilöstön ja lisättyjen henkilötyövuosien määrää suhteessa jo myönnettyihin lisärahoituksiin. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole riittävässä määrin kyennyt lisäämään opetus- ja ohjaushenkilöstöään eikä pysty muutoinkaan todentamaan opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrän lisääntymistä, tämä voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 lisärahoituksen tasoa arvioitaessa.

Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää liitteessä 1 esitettyä lisärahoituksen laskennallista jakotapaa hyvänä, sen tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakevansa ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla sille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta.  Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee lisärahoitusta ministeriön jakoesityksestä poikkeavalla tavalla, lisärahoitusta haetaan tarkkana euromääränä ja perusteluissa esitetään, millä perusteilla koulutuksen järjestäjän hakema lisärahoitusosuus muodostuu ja miksi se poikkeaa ministeriön esittämän esimerkinomaisen laskelman mukaisesta euromäärästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liitteen 1 mukaisen esimerkkilaskelman mukaisesti Tampereen kaupungille myönnettäisiin rahoitusta noin 3,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin

Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan edelleen vuonna 2021 tehokkaita toimia keskeyttämisten ja muiden koronavirusepidemian negatiivisten vaikutusten ennaltaehkäisyyn ja samanaikaisesti monipuolisia korjaavia toimia, joilla muun muassa pyritään etäopiskelusta aiheutuneiden oppimisvajeiden umpeenkuromiseen tai opintonsa keskeyttäneiden saamiseen takaisin koulutukseen ja tarvittavien ohjaus-, tuki- ja opiskelijahuollon palvelujen piiriin. 

Lisärahoitusta hakevien koulutuksen järjestäjien tulee esittää hakemuksessaan suunnitelma siitä, miten lisärahoitus tullaan käyttämään. Nyt haettavana olevalla lisärahoituksella on mahdollista jatkaa vuonna 2020 myönnetyllä lisärahoituksella käynnistettyjä toimia tai aloittaa täysin uusia toimia. Lisärahoitusta tulee hakea vain sellaisiin toimiin, jotka pystytään toteuttamaan pääasiallisesti vuoden 2021 aikana.  Rahoituksen perusteluissa käytetään muun muassa tietoja opiskelijamääristä, joilla valmistuminen on viivästynyt, opiskelu keskeytynyt, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset opinnot tai koulutus- ja oppisopimusmahdollisuudet eivät ole toteutuneet. 

Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.3.2021. Ministeriön tarkoituksena on päättää lisärahoituksista 7.5.2021 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin haetaan lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla.

Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin haetaan lisärahoitusta 1 miljoonaa euroa.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täydentämään ja allekirjoittamaan lisäsuoritepäätöksen hakemus. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)