Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelma (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7602/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, koulutusjohtaja Virpi Siiranen, puh. 050-4418823, koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050-4418813,  koulutusjohtaja Regina Blom, puh. 040-8062092, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö Harri Jokinen, puh. 040 806 3056, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella. Tampereen seudun ammattiopistolla on tällä hetkellä koulutusta kahdeksalla paikkakunnalla 15:ssä toimipisteessä. Opiskelijamäärältään suurimmat ovat Hepolamminkadun (3300 opisk.) ja Santalahdentien (3100 opisk.) toimipisteet. Vastaavasti pienimmät ovat Tampereen kaupungin ulkopuolella olevat Virtain (69 opisk.) ja Oriveden (100 opisk.) toimipisteet. Edellinen Tampereen seudun ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty elinvoima- ja osaamislautakunnassa 14.11.2018. 

Tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa ollaan kovien tulevien taloudellisten perusparannustarpeiden äärellä. Lähitulevaisuuden merkittävimpinä hankkeina tulee olemaan Tredun palveluverkossa tiettyjen Tredun toimipisteiden vanhempien rakennuksien perusparannustarpeet. Tampereen Tilapalvelut Oy on tuottanut Tredu-Kiinteistöt Oy:lle perusparannusten pitkän tähtäimen suunnitelman Tredun toimipisteisiin liittyen tukemaan palveluverkko-ohjelman suunnittelua. Suunnitelmasta ilmenee, että arvioitu investointitarve on seurantakaudella 2021 – 2026 Hepolamminkadun, Ajokinkujan, Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta 87,6 miljoonaa euroa. Tredu Hepolamminkatu A-F rakennukset 47,4 miljoonaa euroa, Tredu Ajokinkuja 23,3 miljoonaa euroa, Tredu Orivesi 8,8 miljoonaa euroa ja Tredu Virrat 8,1 miljoonaa euroa. Taloudellisesti kiristyvässä tilanteessa on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen palveluverkko on tilatarpeineen tarkoituksenmukainen ja oikein mitoitettu. 

Erityisesti Tredu Oriveden ja Virtain toimipisteiden tilanne on heikko. Edellisessä palveluverkko-suunnitelmassa 14.11.2018 edellytettiin Oriveden ja Virtain toimipisteiden arviointia toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta uudessa rahoitusmallissa strategiakauden 2019 – 2022 aikana. Kannattavuuslaskelmia on tehty strategiakauden aikana molempien toimipisteiden osalta, ja voidaankin sanoa, että valtionosuustulot eivät riitä kattamaan koulutuksen järjestämistä taloudellisesti.  Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimukseen on kirjattu, että Tampereen kaupunki koulutuksen järjestäjänä on sitoutunut ammatillisen koulutuksen toimipisteiden säilyttämiseen 31.12.2017 asti. Tavoitteena on ollut toiminnan jatkaminen myös tämän jälkeen. Jatkumisen edellytyksenä on ollut, että löydetään sellaisia toisen asteen koulutuksen strategisia kehittämislinjauksia, jotka ovat järjestettävissä taloudellisesti kannattavasti. Oriveden toimipisteen tilanne sisäilmaston kunnon suhteen on myös tällä hetkellä erittäin vakava.

Palveluverkko-ohjelma on liitteenä.

Palveluverkko-ohjelman mukaiset esitykset elinvoima- ja osaamislautakunnalle hyväksyttäväksi ovat: 

Tredu Hepolamminkatu

Tredu Hepolamminkadun toimipiste on yksi Tredun pääkampuksista jatkossakin, mikä tarkoittaa, että rakennuksia pitää peruskorjata tulevaisuudessakin. Rakennuksien peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Ajokinkuja

Autoalan rakennemuutos lähitulevaisuudessa vaikuttaa siten, että vastaavalle uudisrakennukselle ei nähdä tarvetta, eikä myöskään koko kiinteistön raskaalle peruskorjaukselle. Tarvittavat ja kriittiset korjaukset tulee tehdä. Rakennuksien peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Sammonkatu

Tredu Sammonkadun toimipiste on yksi Tredun pääkampuksista jatkossakin, mikä tarkoittaa, että rakennuksia pitää peruskorjata tulevaisuudessakin. Rakennuksien peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Santalahdentie

Tredu Santalahdentien toimipiste on yksi Tredun pääkampuksista jatkossakin, mikä tarkoittaa, että rakennusta pitää peruskorjata tulevaisuudessakin. Rakennuksen peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Orivesi

Kiinteistön raskaalle peruskorjaukselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Toimipisteessä jatkaminen lukuvuonna 2022 – 2023 edellyttää käyttöä turvaavien sisäilmastokorjaustoimenpiteiden tekemistä B- ja C-osalla ennen lukukauden alkamista. Tredun osalta on tarkoituksenmukaista siirtyä väistötiloihin 1.8.2022 alkaen pois lukien autoalan tilat. Tredu jatkaa koulutustoimintaa vain tarvitsemissaan tiloissaan Orivedellä. 

Tredu Virrat

Kiinteistön peruskorjaukselle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Tredu kehittää monipuolisesti pedagogiikkaa ja juostavia oppimisympäristöjä yhteistyössä Virtain kaupungin kanssa. Tredu aloittaa neuvottelut Tredu-Kiinteistöt Oy:n kanssa tiloista luopumiseen liittyen ja hakevat yhteistyössä ratkaisua, jolla vuokranmaksu päättyisi viimeistään 2025.

Tredu Lempäälä

Ei esitetä muutoksia. Rakennuksen peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Kangasala

Ei esitetä muutoksia. Rakennuksen peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Kuru

Ei esitetä muutoksia. Rakennuksien peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Valo

Ei esitetä muutoksia. Rakennuksen peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Pirkkala

Ruokalarakennus toteutetaan, muilta osin ei esitetä muutoksia. Rakennuksen peruskorjauksien tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnitelmat (>1M€) tuodaan elinvoima- ja osaamislautakuntaan käsiteltäväksi erikseen.

Tredu Nokia, Kankaantaankatu

Tredun toiminta siirtyy uuteen uudiskohteeseen kesällä 2022 alkuperäisen aikataulun mukaisesti, muilta osin ei esitetä muutoksia.

Tredu Nokia, Kivimiehenkatu

Tredu luopuu Kivimiehenkadun toimipisteestä 31.12.2022 alkaen.

Tredu Pikkukorventie

Pikkukorventien väistötilojen nykyisen vuokrasopimuksen aikana 1.9.2018 – 31.8.2023 tarkastellaan, onko kiinteistön jatkokäytölle enää tosiasiallista tarvetta.

Tredu Mediapolis

Ei esitetä muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Esitys ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmasta hyväksytään.

Päätös

Esitys ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmasta hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta edellyttää, että Tredu neuvottelee Virtain kaupungin kanssa Tredun Virtain toimipisteen koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä tilakysymys huomioiden ennen päätöksentekoa asiassa.

Kokouskäsittely

Suunnittelupäällikkö Harri Jokinen, kiinteistönomistajan edustaja Tuomas Tamminen ja sisäilma-asiantuntija Laura Pyykkö olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Esittelijä Anna-Kaisa Heinämäki muutti päätösehdotusta siten, että "Esitys ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmasta hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Reijo Koskela teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta edellyttää, että Tredu neuvottelee Virtain kaupungin kanssa Tredun Virtain toimipisteen koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä tilakysymys huomioiden ennen päätöksentekoa asiassa.

Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Tredu koulutusjohtajat, Harri T Jokinen, Teppo Rantanen, Pekka Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.