Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 17.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 136 Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen koulutuksen aloituspaikat kevään 2022 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:4665/12.02.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja opintoasiainjohtaja Merja Sarvala, puh. 041 730 0075, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan yhteishaun ja jatkuvan haun kautta. Yhteishaun kautta hakeudutaan perustutkintokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) ja jatkuvan haun kautta näiden lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin. Kaikkia tutkintoja voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkinto. 

23.9.2021 hyväksyttiin valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä (yhteishaku) ja valintaperusteista. Kevään 2022 yhteishaussa hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella seitsemään hakukohteeseen ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön linjoille. Yhteishaussa hakukelpoisia ovat perusasteen päättävien oppivelvollisten lisäksi kaikki ne, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Muut hakijat hakevat koulutukseen jatkuvassa haussa. Samalla uudistettiin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valintaperusteet palvelemaan paremmin oppivelvollisen hakijan valintaa koulutukseen. Uusi yhteishaku ja uudet valintaperusteet otetaan käyttöön 1.8.2022 alkavassa koulutuksessa, eli ensi kevään 2022 yhteishaussa. 

Asetusmuutoksesta johtuen on tarvetta päivittää lautakunnan 31.8.2021 päätös yhteishaun opiskelupaikoista.

Tampereen kaupungin valtionosuusrahoituksen perusteena oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 8622 opiskelijavuotta, joka koostuu perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, sisältäen oppisopimuksella toteutetun koulutuksen. Opiskelijavuosikiintiöstä suunnataan opiskelupaikkoja peruskoulun päättäville siten, että oppivelvollisuuden suorittaminen ja pitkän aikavälin työvoimatarve voidaan turvata. Tampereen seutukunnan työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin tulee vastata nopeasti, joten osa opiskelijavuosikiintiöstä täytetään jatkuvan haun kautta. 

Yhteishaun aloituspaikkojen suuntaamisessa eri koulutusaloille on huomioitu alueen kuntien ja työelämäyhteistyökumppanien näkemykset työvoiman osaamistarpeista. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon ennakointitiedot, ikäluokkien koko, hakeutumistiedot sekä oppivelvollisuuden laajentuminen ja uudistuva tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Jatkuvan haun aloituspaikkojen suuntaamisessa huomioidaan alueen työvoima-, uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutustarve sekä ilman ammatillista koulutusta olevat ja oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt. 

Esityksessä opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun päättäville ja ilman aiempaa toisen asteen tutkintoa oleville hakijoille 2466 paikkaa peruskoulupohjaisiin perustutkintoihin ja 475 opiskelijapaikkaa tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutukseen). Muut opiskelijapaikat suunnataan jatkuvaan hakuun. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijapaikkamäärä on joustava, ja tarvittaessa opiskelijapaikkoja voidaan lisätä, jotta varmistetaan opiskelupaikat oppivelvollisille opiskelijoille. Yhteensä aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 2941.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa kaupungin ja koko yhteistoiminta- alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään 2022 yhteishakuun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan täsmentämään tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijapaikkojen kohdentamisesta perustellusta syystä, esimerkiksi oppivelvollisten tarpeista johtuen. 

Lautakuntaa informoidaan lukuvuoden aikana koulutuksen täyttöasteesta.

Tämä päätös korvaa elinvoima- ja osaamislautakunnan 31.8.2021 antaman päätöksen § 98. Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätös 31.8.2021 § 98 kumotaan kokonaisuudessaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Tredu koulutuspäälliköt, Tarja Kirvesmäki, Minna Harju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.