Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 65 Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman avustushakemus vuodelle 2019 

TRE:2101/12.01.00/2019

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen yliopisto on osoittanut Tampereen kaupungille tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyöryhmän puolesta avustushakemuksen vuoden 2019 ”Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumasta aiheutuvien tilakustannusten kattamiseksi. Avustushakemus on 20.000 euroa. Tapahtuma järjestettiin Tampere-talossa 14.5.2019.

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma on järjestetty Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä vuodesta 2015 lähtien. Toukokuussa 15.5.2018 järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 5400 toisen asteen opiskelijaa, opinto-ohjaajaa ja opettajaa eri puolilta Suomea.

Tapahtuma markkinoi Tamperetta opiskelijaystävällisenä kaupunkina ja tuo esiin korkea-asteen koulutuksen opiskelumahdollisuuksia Tampereella. Tampereen kaupunkistrategiassa yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu kaupungin vetovoiman vahvistaminen Suomen suosituimpana opiskelukaupunkina ja yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi. Tässä mielessä avustus on strategianmukaista toimintaa huomioiden erityisesti tapahtuman kasvava osallistujavolyymi. Tapahtuman kohderyhmään kuuluvat korkeakouluopinnoista kiinnostuneet opiskelijat, joille jatko-opintoihin hakeutuminen on seuraavana lukuvuotena ajankohtaista.

Tampereen kaupunki on tukenut tapahtuman järjestämistä vuosina 2016 (Osaamis- ja elinkeinolautakunta 28.1.2016, § 19), vuonna 2017 (Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.2.2017, § 27) sekä vuonna 2018 (Elinvoima- ja osaamislautakunta 13.6.2018 § 74) 20.000 euron avustuksella.

Kaupungin avustus tapahtuman toteuttamiseen esitetään myönnettäväksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän "muut avustukset" määrärahasta.

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely. Avustuksen maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Vuoden 2019 Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuman toteuttamista tuetaan 20.000 euron avustuksella.

Avustus maksetaan vuoden 2019 elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän avustuksiin varatusta määrärahasta, kustannuspaikka 154051.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisa Keskitalo (Tuni), Timo Antikainen, Maija Sihvonen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.