Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 62 Lehtorin virkojen perustaminen elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3447/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja henkilöstöpäällikkö Satu Kuivasto, puh. 040 806 4083, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lain ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531 § 118 mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen organisoitumisessa ja toimintaympäristössä on viime vuosien aikana tapahtunut useita merkittäviä muutoksia.

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu aloitti toimintansa 2013 osana Tampereen kaupungin toisen asteen koulutusta, kun Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän Pirkanmaan ammattiopisto sekä Pirkanmaan aikuisopisto ja Tampereen kaupungin, Tampereen ammattiopisto yhdistettiin. Koulutuksen järjestäjänä toimii tällä hetkellä isäntäkuntamallilla Tampereen kaupunki.

Laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018. Laissa on yhdistetty aiemmat lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja uuden lain keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Osana ammatillisen koulutuksen reformia on tehty muun muassa laaja tutkintouudistus, lisätty työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Tredussa on 30.4.2019 tilanteen mukaan 646 opettajaa, joista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa on 514. Vakituisista opettajista on lehtoreita 189 ja päätoimisia tuntiopettajia 325.  Toiminnan vakiintumattomuuden vuoksi Tredussa on lehtorien virkojen täyttämistä tarkasteltu kriittisesti ja uusia virkoja on täytetty vain yksittäistapauksissa. Tavoitteena Tredussa on, että vakituisista opettajista noin 70 prosenttia olisi lehtoreita ja 30 prosenttia päätoimisia tuntiopettajia. Päätoimisten tuntiopettajien määrä, noin 30 % opettajista sekä määräaikaiset ja sivutoimiset tuntiopettajuudet  mahdollistavat  edelleen liikkumavaran mahdollisissa henkilöstötarpeen muutoksissa.

Tämän hetkisen sekä ennakoidun opettajatarpeen perusteella lehtoraatteja tulisi olla 210 enemmän nykyiseen verrattuna. Täyttämättä olevia lehtorin virkoja on 99, joten tämän lisäksi on tarpeen perustaa 111 uutta lehtorin virkaa. Lukumäärää arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa tulevien vuosien ennustettu eri alojen opiskelijamäärä, jossa on myös ennakoitu alan tulevaisuusnäkymät sekä työelämän kasvava jatkuvan oppimisen tarve.

Tällä hetkellä täyttämättä olevat ja uudet lehtorien virat tultaisiin täyttämään siirtämällä nykyisiä vakituisia, päätoimisia ammattiaineiden tai yhteisten opintojen tuntiopettajia kyseisiin virkoihin. Lehtorin viran täyttämisen perusteena on vakiintunut tarve kokoaikaiselle (tällä hetkellä 1500 tuntia/vuosi) opettajalle ja täyttämistä tulee edeltää vähintään viiden vuoden päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhde.

Järjestelystä ei aiheudu lisäkustannuksia, sillä kyseisten vakituisten tuntiopettajien palkkasummissa ei ole eroja ja henkilöstökulut sisältyvät talousarvioon.

Perustettavien ammatillisen koulutuksen lehtorin virkojen osalta yhteiset tiedot:
Toimintayksikkö: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ammatillisen koulutuksen palveluryhmä
Nimike: lehtori
Palvelussuhteen laji: virka
Hinnoittelu: OVTES osio C, liite 1
Työaikamuoto: vuosityöaika
Esimies: koulutuspäällikkö
Asema: muu
Kustannuspaikka: opetuksen kustannuspaikat 134121-134998.
Perustettavan viran palkka vaihtelee OVTESin mukaisesti hinnoittelutunnuksittain koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 14.12.1998/986.

Hallintosäännön 43 §:n perusteella viran perustamisesta päättää lautakunta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle ammatillisen koulutuksen palveluryhmään perustetaan perusteluissa esitetyn mukaisesti 111 lehtorin virkaa 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Outi Kallioinen, Satu Kuivasto, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Tredu henkilöstöasiat, Palkat1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.