Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 61 Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektin rahoittaminen Oppisopimusrahastosta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3575/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja asiakkuusjohtaja Pirjo Järvinen, puh. 050 555 5526, etunimi.a.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oppisopimusrahaston 20.10.2014 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan rahaston varojen käytöstä päättää elinvoima- ja osaamislautakunta (entinen osaamis- ja elinkeinolautakunta). Rahaston sääntöjen mukaan varoja myönnetään oppisopimustoiminnan kehittämiseen.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työelämässä tapahtuvaa koulutusta, joten työelämän muutoksesta nousevat uudet osaamistarpeet ovat koko ajan näkyvissä koulutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa sovitetaan yhteen tutkintojen perusteiden vaatimuksia, opiskelijan oppimis- ja osaamistarpeita sekä työpaikan osaamisvaatimuksia.

Valtaosa oppisopimusopiskelijoista on 20 vuotta täyttäneitä ja yli puolet on 30 vuotta täyttäneitä. Näillä opiskelijoilla on usein jo jokin tutkinto suoritettuna ja tarve on täydentää osaamista osatutkinnolla tai tutkinnon osalla, mikä parantaa uudelleen työllistymistä ja mahdollistaa nopean valmentautumisen tehtävästä toiseen siirtymisessä. Osatutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuus on lisännyt työelämän kiinnostusta oppisopimuskoulutukseen ja koulutuksen yhteiskehittämiseen. Kansallisella tasolla on tunnistettu tarve kehittää niin sanottua jatkuvan koulutuksen mallia elinikäisen osaamisen tarpeisiin. Aikuisten muunto- ja täydennyskoulutuksella on yhä merkittävämpi rooli koulutuspalveluissa. Koulutusten sisältöjen ja toteutuksen ajantasaisuus vaikuttavat koulutuskysyntään.

Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektissa on tavoitteena luoda työelämän muutokseen pohjautuva ammatillisen koulutuksen uudistamisjärjestelmä, joka mahdollistaa koulutusvalikoiman jatkuvan uudistamisen ja muotoilun. Tulevaisuuden työelämässä koulutuksen on mahdollistettava opiskelijoiden yksilölliset valinnat ja vastattava työpaikkakohtaisiin tarpeisiin. Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli on osa Tredun strategisen ohjelman toteuttamista ja liittyy uuden oppimispalvelujen ekosysteemin rakentamiseen Tampereen seutukunnalla.

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on tuotteistaa ja pilotoida yhdessä oppisopimustyönantajien kanssa oppisopimuskoulutukseen soveltuvia tutkinnon osia, jotka vastaavat tiedossa olevaan ja ennakoituun koulutuskysyntään sekä mallintaa oppisopimusmuotoiseen aikuiskoulutukseen asiakaslähtöinen ja ketterä tuotekehitysprosessi ja -malli ja vakiinnuttaa se osaksi Tredun toimintajärjestelmää. Pyrkimyksenä on kokeilla myös innovatiivisia koulutusratkaisuja.

Kustannustehokkaan tuotekehityksen avulla lisätään koulutuksen työelämävastaavuutta, laatua, työnantaja- ja opiskelijatyytyväisyyttä ja läpäisyä sekä vahvistetaan Tredun roolia työ- ja elinkeinoelämän kehittämiessä ja innovaatiotoiminnan tukemisessa. Aikuisten osatutkintotavoitteinen koulutus tuottaa myös tehokkaasti suorituspisteitä ja vaikuttaa suotuisasti suoritusrahoitukseen.

Projektin toteutus

Asiakastyössä esiin tulleiden oppisopimuskoulutustarpeiden muotoilua varten Treduun rakennetaan pysyvästi toimivat tuotekehityspajat. Pajatoimintaa varten suunnitellaan toimiva tuotteistusprosessi, joka kuvataan ja ohjeistetaan. Tuotteistusprosessi mallinnetaan jatkuvan oppimisen tarpeisiin palvelutarjonnan kehittämisalustaksi. Asiakkaat osallistetaan palvelumuotoiluun asiakaslähtöisillä toimintatavoilla. Tuotteistuspajatoiminnasta muodostuu osa Tredun laadunhallintajärjestelmään liittyvää koulutuspalvelujen uudistamiskäytäntöä.

Tutkinnon osista ja osatutkinnoista rakennetaan asiakkaille palvelutarjotin, joka mahdollistaa koulutuspalvelujen vaivattoman löytämisen ja moniin tarpeisiin taipuvan käytön. Osatutkinnoista kehitetään palvelumuotoilun avulla moduuleja, joissa sisällöistä osa vakioidaan, ja joita voidaan muilta osin räätälöiden asiakkaan osaamistarpeen mukaisesti. Pilottituotteita kokeillaan yhdessä asiakasyritysten kanssa. 

Projekti toteutetaan ajalla 2019 - 2021. Projektille laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa Tredun yritys- ja työnantajapalvelut. Lisäksi hankkeeseen osallistetaan oppisopimustyönantajia, Tredun oppisopimuskoulutusta suunnittelevia opettajia ja alojen vastuukehittäjiä sekä koulutuspäälliköitä.

Rahoitus

Projektin rahoitustarve on yhteensä 275 000 euroa, joka jakaantuu kolmelle vuodelle seuraavasti: vuodelle 2019 rahoitusta tarvitaan 68 000 euroa, vuodelle 2020 tarve on 147 000 euroa ja vuodelle 2021 tarve on 60 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa -projektille myönnetään 275 000 euroa oppisopimusrahastosta.

Projekti toteutetaan ajalla 2019 - 2021.

Projektien etenemisestä raportoidaan lautakunnalle vuosittain.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirjo A Järvinen, Liisa Klinge, Raija Mäkelä,Tuula Hoivala, Anne Nousiainen, Karoliina Hartman, Piritta Haapahuhta, Arto Vuojolainen/konserniohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.