Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2019

§ 66 Tampereen kaupungin osallistuminen Tampereen Nuorkauppakamarin TeknologiaUra-tapahtuman 2019 kustannuksiin 

TRE:3478/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211 279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

TeknologiaUra on Tampereen Nuorkauppakamarin järjestämä tapahtuma, jonka tarkoitus on tarjota nuorille realistista kuvaa teknologiateollisuudesta opiskelupaikkana ja työnantajana. Tapahtumassa nuori voi tutustua sekä alan työpaikkoja tarjoaviin yrityksiin että alan koulutustarjontaan.

TeknologiaUra -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 lähtien ja tapahtuman 10-vuotista taivalta juhlistava tapahtuma järjestetään Tampere-talossa 5.11.2019. Tavoitteena on saada mukaan perusasteelta ja toisen asteen koulutuksesta yhteensä noin 2000 oppilasta. Tampereen lisäksi kävijöitä on mm. Jyväskylästä, Porista, Lahdesta ja Parkanosta.

Tampereesta on tavoitteena on olla uudistuvan teollisuuden ja menestyvän yritystoiminnan edelläkävijä. Viimeisten kahden vuoden aikana eräs teknologiateollisuutemme haasteita on ollut pula osaavista työntekijöistä. TeknologiaUra-tapahtuma tukee nuorten kannustamista teknologia-aloille, mikä luo perustaa sille, että teknologiapainotteisilla aloilla on riittävästi työvoimaa ja osaajia myös tulevaisuudessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kaupunki myöntää avustusta Tampereella 5.11.2019 järjestettävään Tampereen Nuorkauppakamari ry:n TeknologiaUra -tapahtumaan 5000 euroa.

Avustus maksetaan Elinkeinoasiat -palveluryhmän kustannuspaikalta 154051.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Atte Tahvola esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jussi Kuortti kannatti Tahvolan esitystä. Palautusesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

TeknologiaUra/Eero Niiniharju, Timo Antikainen, Tiia Joki, Maija Sihvonen, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.