Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.5.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 55 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kevään 2025 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2576/12.02.01/2024

Valmistelija

  • Viskari Kirsi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 040 037 6420, opintoasiainjohtaja Merja Sarvala puh. 041 730 0075, opintoasiainpäällikkö Raija Möttönen, puh. 050 344 2484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan joko oppivelvollisille tai muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville tarkoitetussa yhteishaussa tai kaikille hakijoille tarkoitetussa jatkuvassa haussa. Yhteishaun kautta hakeudutaan perustutkintokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutukseen) ja jatkuvan haun kautta edellisten koulutuksien lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin, jotka voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelija voi tutkinto-opiskelijana suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan, ja hän voi valita tutkintoonsa osia toisista tutkinnoista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkinto. 

Tampereen kaupunkiseudun työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeeseen vastaamiseksi oppivelvollisille ja ilman tutkintoa oleville suunnataan opiskelijavuosikiintiöstä opiskelijapaikkoja siten, että oppivelvollisuuden suorittaminen ja pitkän aikavälin osaajatarve voidaan turvata. Työ- ja elinkeinoelämän osaajatarpeisiin ja työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin tulee vastata nopeasti, joten osa opiskelijavuosikiintiöstä täytetään jatkuvan haun kautta. Koulutustarjonta suunnitellaan ja hakeutumisen markkinointi kohdennetaan erityisesti aloille, joilla on työvoimapula.

Yhteishaun aloituspaikkojen suuntaamisessa eri koulutusaloille on huomioitu alueen kuntien ja työelämäkumppanien näkemykset koulutus- ja osaamistarpeista. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon ennakointitiedot, ikäluokkien koko ja muuttoliike, yhteishaun hakeutumistiedot vuosilta 2021–2024 sekä oppivelvollisuuden laajentuminen ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Tampereella ja ympäristökunnissa perusasteen päättäviä oppilaita on ensi keväänä eli vuonna 2025 noin 4080. Lisäksi Tampereen kaupunkiseutu vetovoimaisena alueena vetää yhteishaun hakijoita ympäri Suomea. 

Tampereen kaupungin valtionosuusrahoituksen perusteena oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 8 676 opiskelijavuotta, joka koostuu perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, sisältäen oppisopimuksella toteutetun koulutuksen. Esityksessä opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2025 yhteishaussa peruskoulun päättäville oppivelvollisille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville hakijoille 2 929 paikkaa. Näistä 2 929 opiskelijapaikasta on suunnattu 2 410 perustutkintoihin ja 519 tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutukseen). Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijapaikkamäärä on joustava, ja tarvittaessa opiskelijapaikkoja voidaan lisätä ilman opiskelupaikkaa jääneille oppivelvollisille. 

Kevään 2025 yhteishaun koulutustarjonnassa ja opiskelijapaikkamäärissä tapahtuu seuraavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna:

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijapaikkamäärä vähenee 356 paikasta 331 paikkaan. Opiskelijapaikkamäärä laskee Kangasalan toimipisteessä 30 paikasta 25 paikkaan ja Nokian toimipisteessä 40 paikasta 20 paikkaan. Kangasalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 5 paikkaa lisätään kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijapaikkamäärään. Syynä ovat sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvat muutokset syntyvyydessä, hoitajamitoituksessa ja varhaiskasvatuksen kelpoisuuksissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yhteishaun opiskelijapaikkamäärä nousee 90 paikasta 115 paikkaan. Koulutusta tarjotaan Santalahdentien, Kangasalan (lisäys 5 paikkaa) ja Lempäälän toimipisteiden lisäksi uutena Ylöjärven toimipisteessä (20 paikkaa). Lisäyksellä vastataan työelämän tarpeisiin.

Ajoneuvoalan perustutkinnon opiskelijapaikkamäärä nousee 122 paikasta 140 paikkaan, lisäykset Ajokinkujan toimipisteessä. Ajoneuvoalan koulutustarjonnalla vastataan alueelliseen työvoiman tarpeen kysyntään. 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opiskelijapaikkamäärä vähenee 130 paikasta 110 paikkaan, vähennys 20 paikkaa Hepolamminkadun toimipisteessä. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon (konesähkö) opiskelupaikat siirtyvät yhteishausta jatkuvaan hakuun, koska suoritettava tutkinto on nelivuotinen ja muodostuu kahden perustutkinnon opinnoista. Edellä kuvattu koulutus suunnataan oppivelvollisille ja siihen haetaan jatkuvassa haussa samaan aikaan kuin yhteishaku on käynnissä.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskelijapaikkamäärä vähenee 8 paikkaa eli 168 paikasta 160 paikkaan. Vähennys Hepolamminkadun toimipisteessä on 108 paikasta 90 paikkaan. Nokian toimipiste vastaa työelämän tarpeeseen ja alan vetovoimaisuuteen lisäämällä opiskelijapaikkamäärää 10:llä 20 paikasta 30 paikkaan. Hepolamminkadun toimipisteessä kevään 2024 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli aloituspaikkoihin (108) nähden 60 %, minkä vuoksi opiskelijapaikkoja täytetään jatkuvassa haussa. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opiskelijapaikkamäärä vähenee 61 paikasta 49 paikkaan. Vähennykset ovat Kangasalan toimipisteessä 8 paikasta 4 paikkaan ja Hepolamminkadun toimipisteessä 18 paikasta 10 paikkaan. Heikon vetovoiman vuoksi vähennetään yhteishaun aloituspaikkoja ja kohdennetaan ne jatkuvan haun tarjontaan, johon on aikuisia ja maahanmuuttajataustaisia hakijoita. 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) opiskelijapaikkamäärä vähenee 529 paikasta 519 paikkaan. Vähennykset ovat Nokian toimipisteessä 5 paikkaa ja Lempäälän toimipisteessä 5 paikkaa. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 1.5.2024 § 21 mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään 2025 yhteishaun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan päättämään jatkuvan haun opiskelijapaikkojen kohdentamisesta alueen työvoimatarpeen mukaisille aloille.

Elinvoima- ja osaamislautakuntaa informoidaan lukuvuoden aikana koulutuksen täyttöasteesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu koulutuspäälliköt, Tredu johtoryhmä, Tarja Kirvesmäki, Minna Harju, Raija Möttönen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.