Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopiston Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1118/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 28.4.2021 § 55 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä koulutuksen järjestäjälle määrättyä päätösvaltaansa Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijoille. Delegointimatriisia on tarpeen päivittää 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain (1214/2020 § 7) sisältämän päätöksenteon ja lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 93)  sisältämän kurinpitoasiaa koskevan menettelyn osalta.

Oppivelvollisuuslain pykälissä 7 (Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen), 13 (Oppivelvollisen eronneeksi katsominen), 16 (Oikeus maksuttomaan koulutukseen), 17 (Maksuttomuuden laajuus), 19 (Majoituskorvaus oppivelvolliselle) ja 20 (Majoituskorvauksen myöntämisen erityistilanteet) on määräyksiä, joista tulee antaa opiskelijalle päätös. Muut kuin pykälää 7 koskevat päätökset annetaan pyydettäessä.

Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) pykälässä 93 todetaan, että "opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori".

Tarve korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaiseen erottamiseen voi tulla hyvinkin nopealla aikataululla ja päätös asiasta tulee tehdä viivytyksettä. Monijäsenisen toimielimen (sora-toimielin) lainvoimaisena koolle kutsuminen riittävän nopealla aikataululla on haastavaa. Tästä syystä on tarpeen, että päätösvalta edellä mainitussa asiassa siirretään johtajalle, ammatillinen koulutus, joka toimii myös ammatillisen koulutuksen lain mukaisena rehtorina.

Liitteenä olevaan delegointimatriisiin on muutosehdotukset merkitty punaisella.

Hallintosäännön 21 § 6 mom 9) kohdan mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää muista lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä ja hallintosäännön 17 § 3 momentin 10) kohdan mukaan lautakunta päättää viranomaisen päätösvallan käyttämisestä. Hallintosäännön 12) kohdan mukaan lautakunta päättää myös hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, joten päätösvalta on siirrettävissä ainoastaan virkasuhteiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä oppivelvollisuuslain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Tredu koulutuspäälliköt, Tarja Kirvesmäki, Päivi H Rajala, Raija Möttönen, Piritta Haapahuhta,  ko-​pa-​li (konsernihallinto,​ palvelualueet,​ liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.