Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 76 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2021 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4138/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730, strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen,​ puh. 040 801 6103,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisten toiminnan osalta tammi-huhtikuun raportointikausi on sujunut erittäin hyvin ja toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Ainoan poikkeuksen muodostaa luovan talouden ekosysteemin rakentamisen toimenpide, jonka toteutumista ei tässä vaiheessa voida vielä arvioida. Toimenpiteisiin liittyviä poikkeamia sekä riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 1,7 milj. euroa ja toimintakulut 4,2 milj. euroa alle kauden budjetin. Tukien ja avustusten sekä myös henkilöstömenojen toteumaa pienentää koronatilanne ja palkkatukityöllistämisen väheneminen. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 2,2 milj. euroa alle suunnitellun tason. Vaikutus on kohdistunut etenkin lakisääteiseen velvoitetyöllistämiseen. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, aiheutuen osin työllisyyden kuntakokeilun viivästymisestä. Avustukset ovat toteutuneet 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina työmarkkinatukimenojen vuoksi.  

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 3,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa alle budjetoidun. Tuet ja avustukset koskien pääasiassa ammatillisen koulutuksen projekteja ovat jäämässä 1,4 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi. Lisäksi ennusteessa on huomioitu Työllisyys- ja kasvupalveluiden vuokratuottoihin kohdistuvia muutoksia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennuste on 1,2 milj. euroa budjetoitua parempi, samoin palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan alittamassa vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Keskeisin ylitysuhka liittyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka arvioidaan toteutuvan 27,2 milj. euron suuruisena ja ylittävän budjetoitu taso 3,1 milj. eurolla.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista. Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutunut 0,2 milj. euroa, sisältäen mm. robotiikan oppimisympäristöjen uusimisen, varastoautomaatin hankinnan ja kaivinkoneen 3D koneohjausjärjestelmän hankinnan. Investointien tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 2,2 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pauliina Laisi,​ Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.