Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 77 Sora-toimielimen päivitetty toimintasääntö (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2906/00.01.01/2021

Valmistelija

  • Kirvesoja Maija, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 24.4.2019 § 49 hyväksynyt ammatillisen koulutuksen lain 93 pykälässä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen (Tampereen seudun ammattiopistossa toimielin nimetty sora-toimielimeksi) toimintasäännön, jossa on määritelty muun muassa toimielimen tehtävät.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 93) määrittää seuraavaa:

"Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori."

Koska tarve määräaikaiseen, korkeintaan kolmen kuukauden, erottamiseen ja asuntolasta erottamiseen voi tulla hyvinkin nopealla aikataululla, on tarkoituksenmukaista, että elinvoima- ja osaamislautakunta siirtää edellä mainitun päätösvallan rehtorille / johtajalle kokouksessaan 22.6.2021. Päätösvallan siirtäminen rehtorille / johtajalle aiheuttaa oppilaitoksen toimintaan muutoksen, joka on tarpeen päivittää sora-toimielimen toimintasääntöön toimielimen tehtävien osalta. Muutokset on merkitty liitteenä olevaan päivitettyyn toimintasääntöön punaisella.

Sora-toimielin on kokouksessaan 25.5.2021 käsitellyt toimintasäännön päivittämisen ja esittää lautakunnalle päivitetyn toimintasäännön hyväksymistä.

Sora-toimielimen toimintasäännöstä ja toimivallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille päättää koulutuksen järjestäjää edustava elinvoima- ja osaamislautakunta. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hyväksytään liitteenä oleva sora-toimielimen päivitetty toimintasääntö astumaan voimaan 1.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu koulutuspäälliköt, Tredu johtoryhmä, Maija Kirvesoja, ko-​pa-​li (konsernihallinto,​ palvelualueet,​ liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.