Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Tampereen kaupungin, Tampereen seudun ammattiopiston ja Pirkkalan kunnan välinen yhteistyösopimus ylioppilastutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4053/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutusjohtaja Regina Blom, puh. 040 806 2092, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ovat tehneet yhteistyötä lukiokoulutuksen järjestämiseksi 1.8.2017 alkaen. Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun Pirkkalan toimipisteessä lentokenttäalueella tarjotaan ilmailualan koulutusta ja sen yhteydessä niin sanottua kaksoistutkintokoulutusta, jossa opiskelija suorittaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Pirkkalan kunta vastaa sopimuksen mukaisesti erikseen sovittavien kurssien lukio-opetuksen järjestämisestä Tredun opiskelijoille. Opetusta järjestetään sekä Pirkkalan yhteislukiossa että Tredun Pirkkalan toimipisteessä. Tarjottavista lukiokursseista ja opetuspaikoista sekä oppiaineiden opettajista sovitaan erikseen lukuvuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa. Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopiston puolesta vuosittaisen toimintasuunnitelman hyväksyy yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti johtaja, ammatillinen koulutus.

Opetuksessa käytetään nuorille tarkoitettua lukion opetussuunnitelmaa ja lukion valitsemia oppimateriaaleja. Lukion rehtori vastaa lukio-opetuksen järjestämisestä Pirkkalan yhteislukiossa ja Tredun lukio-opintoja koordinoiva koulutuspäällikkö vastaa lukio-opiskelusta kokonaisuudessaan.

Pirkkalan yhteislukion järjestämästä opetuksesta peritään kurssikohtainen maksu, joka määräytyy päättyneen kalenterivuoden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannukset lasketaan Tilastokeskuksen taloustilaston määrittelyperusteiden mukaisesti.

Sopimusta on uudistettu ottaen huomioon mm. koulutusmuotojen muuttuneet käsitteet sekä yhteyshenkilöitä koskevat päivitystarpeet. Uuden sopimusluonnoksen keskeisimmät muutoskohdat (muutos / aiempi):

- sopijaosapuolten yhteyshenkilöt
- lukio-opetuksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä Pirkkalan kunta sekä Tredu / Pirkkalan kunta
- opetustarjonta määritellään opintojaksoina / lukiokursseina 
- opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOKS / HOPS
- toimintasuunnitelman valmistelu käynnistyy vuosittain marraskuussa / helmikuussa
- ruokailusta laskutetaan toteutuneiden ruokailukertojen mukaisesti (opiskelijamäärä/opetuspäivien määrä/ruokailun hinta) / kurssipohjainen hinta

Tampereen kaupungin hallintosäännön § 21 mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää: ”Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osalta Tredun ja lukioiden yhteistyöstä, joka koskee lukio-opintoja suorittavalle opiskelijalle järjestettävää ylioppilastutkintoon valmentavaa koulutusta ja koulutuksen järjestäjän yhteistyövelvoitteen mukaista yhteistyötä lukioiden kanssa.”

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan välinen yhteistyösopimus ylioppilastutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä hyväksytään liitteenä olevan esityksen mukaisena.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sitä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Jaakko Saulamaa, Petri Murtovaara, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Merja Sarvala, Raija Mäkelä, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.