Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 22.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Tampereen lyseon lukion perusparannuksen tarveselvitys 

TRE:4335/10.03.07/2021

Valmistelija

  • Koskiaho Kristiina, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho, puh. 041 730 6858, etunimi.sukunimi@tampere.fi, rehtori Jaana Nieminen, puh. 040 806 4235, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen lyseon lukio on tullut perusparannusikään. Rakennusvuosi on 1935. Peruskorjaus tehtiin vuosina 1989 -1990. Tehtyjen kuntotutkimusten mukaan julkisivussa ja sisätiloissa on perusparannustarve. Muuttunut koululainsäädäntö edellyttää uudenlaista oppimisympäristöä. 

Oppilasmäärä on 480 kansallisessa lukiossa ja kansainvälisessä IB-lukiossa 133 henkeä. Opiskelijamäärä kasvaa maltillisesti. Nykyiset tilat ovat niukat. Opiskelijamäärä on kasvanut alkuperäisestä tilamitoituksesta ulos. Näissä olosuhteissa ei pystytä vastaamaan uuden lukiolain ja syksyllä 2021 voimaan astuvan opetussuunnitelman pedagogisiin tai didaktisiin tavoitteisiin. Monipuoliset opetusmenetelmät ja oppiainerajat ylittävä opiskelu, joita uusi opetussuunnitelma painottaa, asettavat uusia vaatimuksia oppimisympäristöille. Niiden tulisi muodostua muunneltavista, pienryhmä- ja menetelmällisen oppimisen mahdollistavista tiloista.

Lyseon lukiossa toimivat kaksi lukiota asettavat tiloille erityisvaatimuksia. Luonnontieteet ja kuvataide tarvitsevat erikoistiloja. Laboratoriotilat ovat tiiviissä käytössä. Perusparannuksen yhteydessä käyttäjien tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin verrattuna nykytilanteeseen. Lyseon lukion toiminnan kustannukset ovat noin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Rakennukseen tehdään perusparannus ja kaksi laajennusta. Toinen laajennus on laajentaminen alustatilaan länsisiiven alle aiemman viitesuunnitelman mukaan ja toinen on pieni uusi piharakennus, noin 70 neliömetriä. Tarvittavaa lisätilaa opetustarkoituksiin otetaan laajennuksista. Nämä toimenpiteet edellyttävät rakennusvalvonnan mukaan poikkeuslupaa, jota haetaan hankesuunnittelun aikana.

Rakennus peruskorjataan sisältä ja ulkoa täysin. Piha-alueelle tulee muutoksia. Esteettömyys toteutuu noin 95 %:sti. Erikoistiloille on luotu kustannuksia säästävät ratkaisut. Raskasta ilmanvaihtoa tarvitsevat opetustilat siirretään ylimpään varsinaiseen opetuskerrokseen, josta on lyhyt matka konehuoneisiin ullakkokerrokseen. Keittiön ja ruokalan nykyinen ilmanvaihtohormisto pysyy entisellä paikallaan läpi koko rakennuksen kellarista katolle. Koska järjestelmän sijaintia ei muuteta, ratkaisu pienentää hankkeen rakennusteknisiä kuluja ja yksinkertaistaa suunnittelua. Ylimpään kerrokseen tulevat varsinaiset ilmanvaihtokonehuoneet suoraan tehostettua ilmanvaihtoa tarvitsevien luokkien päälle. Vaikka rakennus ei ole kaavalla suojeltu rakennus, sitä kohdellaan sen historiallisen arvon mukaan sellaisena. Suunnitelmista pyydetään lausunnot Pirkanmaan museolta ja ELY-keskukselta.

Hankkeen aikataulun mukaan rakennuksen tarveselvitys on valmis 6/2021. Väistötilat hoidetaan palveluverkkosuunnitelman mukaan. Rakennuksen käyttöönoton on arvioitu olevan 8/2025. Väistötilakustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa vuodessa. Väistötilan käyttö on 2 vuotta. Hankkeen kokonaiskustannukset ilman väistökustannuksia ovat noin 17-18 miljoonaa euroa alv 0 % sisältäen hankevarauksen 10 %. Arvioitu vuokravaikutus on noin 1,7 miljoonaa euroa vuosittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen lyseon lukion perusparannuksen tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaana Nieminen ja Kristiina Koskiaho olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Anna Lindström, Silja Yli-Hinkkala ja Johanna Toivanen poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Jorma Suonio, Jaana Nieminen, Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Kitia talous, Anni Andrejeff, Matti Tanski, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)