Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.5.2021

§ 70 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto työllisyys- ja kasvupalvelujen viranhaltijoille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ajaksi  

TRE:7208/00.02.01/2020

Valmistelija

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 9.12.2020 päättänyt päätösvallan siirrosta viranhaltijoille.

Päätösvallan siirtoa on tarkoituksenmukaista täydentää siten, että maahanmuuttajien osaamiskeskuksen palvelupäälliköllä on aiemmin delegoidun päätösvallan lisäksi oikeus päättää myös niistä asioista, joista voivat päättää hänen alaisensa tiimiesimiehet. Tällä turvataan osaamiskeskuksen asiakaspalvelun ja viranomaistehtävien keskeytyksetön hoitaminen ja ennaltaehkäistään prosessien haavoittuvuutta.

Maahanmuuttajien osaamiskeskus vastaa Pirkanmaan kokeilukuntien välisen sopimuksen mukaisesti kokeilulainsäädännön pohjalta kuntien vastuulle tulleiden palvelujen tarjoamisesta pirkanmaalaisille kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ajaksi hyväksytään tulevaksi voimaan 27.5.2021.

Tämä päätös korvaa elinvoima- ja osaamislautakunnan päätöksen 9.12.2020 § 136.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Saari, Mia Sorri, Tuula Mikkonen, Terhi Kokkonen, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.