Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Koronaviruspandemian vaikutukset elinvoima- ja osaamislautakunnan vuodelle 2020 myöntämiin avustuksiin 

TRE:4103/02.04.01/2020

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Elinkeinojohtaja
  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koronaviruspandemian vaikutukset Tampereen kaupungin avustusyhteisöjen toimintaan ja talouteen ovat olleet merkittäviä. Tampereen kaupunki huomioi tilanteen ja joustaa avustusten käytössä.

Lautakunnan myöntämissä avustuksissa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaa (kh 25.11.2019 § 503). Avustuksen käytön tulee olla linjassa kaupungin avustustoiminnan periaatteiden sekä avustuspäätöksen tarkoituksen kanssa.

Esitetään, että avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Muutokset tulee kuitenkin raportoida ja perustella yhteisön toimintakertomuksessa, jotta avustuksen myöntäjän on mahdollista seurata avustuksen käyttöä. Avustuksen saajan on myös järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida.

Kuitenkin, jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa. Esitetään, että koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia kustannuksia.

Mikäli toimintaa on mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle, voi käyttämättä jääneelle avustukselle hakea käyttöajan pidennystä. Sitä tulee hakea viimeistään 30.11.2020 vapaamuotoisella hakemuksella.

Mikäli avustuksen saajalla on epäselvyyksiä miten toimia, tulee asiassa ottaa yhteyttä avustusvalmistelijaan ja sopia tarkemmasta menettelystä. Avustuksen myöntäjä voi myös arvionsa mukaan pyytää tarvittavia lisäselvityksiä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin.

16.3.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta avustusten ja tukien myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta ja toiminnasta on syntynyt avustuskelpoisia kustannuksia vähintään myönnetyn avustuksen verran. Koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset luetaan avustuskelpoisiksi kustannuksiksi.

Avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, kuitenkin enintään 31.12.2021 saakka. Mahdollista avustuksen käyttöajan pidennystä tulee hakea viimeistään 30.11.2020 vapaamuotoisella hakemuksella.

Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata yhteisön toimintakertomuksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Viestintäsuunnittelija Johanna Toivanen, nuorisovaltuuston edustajat Lotta Liuhamo ja Arttu Vuori poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Tiedoksi

Avustusyhteisöt, Regina Saari, Timo Antikainen, Anna-Kaisa Heinämäki, Pauliina Laisi, Antti Mäkinen, Ilona Sola, Maija Sihvonen, Tatjaana Julin, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta, Sanna Koskinen, Tuula Mikkonen, Tommi Eskonen, Ilkka Peltomaa  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.