Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus 

TRE:4654/00.01.06/2020

Valmistelija

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö ovat tehneet perinteisesti yhteistyötä monella saralla. Tampereen kaupungilla on korkeakouluyhteisön kanssa vuosittain kymmeniä erilaisia tutkimushankkeita ja muita yhteistyöprojekteja sekä strategisen tason yhteistyösopimuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja korkeakouluyhteisön sekä toisen asteen ja korkeakouluyhteisön välillä. Tämän lisäksi kaupunki on vuosien varrella rahallisesti tukenut useita erilaisia professuureja aloilla, jotka ovat tukeneet myös kaupungin strategia tavoitteita. Viime vuosina tällaisia ovat olleet muun muassa kiertotalouden, ympäristökasvatuksen ja yritysoikeuden professuurit. Yhteistyömuotoja on viime vuosina ollut myös erilaiset elinkeinopoliittiset avaukset, kansainvälinen yhteistyö sekä opiskelijaystävällisen kaupungin kehittäminen.

Kokonaisuuden painopisteistä ja yhteistyömalleista ei ole kuitenkaan tarkemmin sovittu. Osana kaupungin ja korkeakouluyhteisön strategisempaa yhteistyötä, on yhteistyössä valmisteltu strateginen kumppanuussopimus. Kumppanuussopimus on luonteeltaan strateginen yhteistyön sitoumus keskeisimmät toiminnalliset sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyön painopisteet huomioiden. Toive strategisemmalle ja koordinoidummalle yhteistyölle on noussut toiveena niin käytännön toimijoiden kuin organisaatioiden johdon puolelta.

Yhteistyön strategisemman johtamisen ja seurannan lisäksi kumppanuussopimuksella tavoitellaan muun muassa kansainvälisen yhteistyön vahvistamista, kansainvälisten osaajien houkuttelua, opiskelijoiden palveluiden kehittämistä, työllisyyden edistämistä ja yhteisten edunvalvontatavoitteiden tunnistamista. Lisäksi Tampereen kaupunki tarvitsee korkeakouluyhteisön kumppanuutta tutkimustiedon hyödyntämiseen ja palveluiden kehittäminen

Kumppanuussopimuksen sisältöjä on valmisteltu kevään 2020 aikana organisaatioiden yhteistyönä organisaatioiden henkilöstöä osallistaen. Kumppanuuden toiminallisiksi painopisteiksi ovat valikoituneet teemat: 1. Opiskelijaystävällisyydessä ykkönen, 2. Osaamisen veto- ja pitovoima kilpailukyvyn turvaajana, 3. Kansainvälinen Tampere, 4. Uudistuvaa kumppanuutta. Lisäksi erikseen on määritelty tutkimus- ja koulutusyhteistyötä määrittelevät painopisteet, jotka perustuvat kolmelle tasolle, yhteiskunnallisen tason, kaupunkitason ja yksilötason näkökulmaan.

Osana kumppanuussopimusta on määritelty myös aiempaa selvempi struktuuri yhteistyörakenteelle. Kumppanuussopimuksen toteutumisen seuraamiseksi toimii jatkossa ohjausryhmä, joka muodostuu Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön johdosta. Kumppanuussopimuksen jatkovalmistelusta vastaa kumppanuussopimuksen seurantaryhmä. Tavoitteeksi on sopimukseen määritelty myös yhteisen työntekijän resursointi mahdollistamaan kumppanuussopimuksen toiminnallisten ja tutkimuksellisten painopisteiden toimeenpano, koordinaatio ja siten kumppanuussopimuksen tavoitteiden menestyksellinen toteutuminen. Muutoin kukin kumppanuussopimusosapuoli vastaa omista kustannuksistaan ja resurssoinneistaan.

Kumppanuussopimus luo strategiset raamit yhteistyölle, mutta toiminnassa oleva yhteistyö on oltava luonteeltaan mahdollistavaa. Tavoitteena on antaa strateginen kehys olemassa olevalle ja tulevalle yhteistyölle, jossa organisaatioiden henkilöstöstä lähtevä osaaminen ja yhteistyö on keskiössä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:
 
Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) välinen kumppanuussopimus hyväksytään.
 
Konsernijohtaja tai elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)