Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 88 Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemi 

TRE:6373/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 4235473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on 26.6.2020 (VN/15767/2020) saapunut kirje varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta. 

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä rahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Perusrahoituksena jaettava määräraha on 12 364 816 euroa ja opiskelijavuosien lisäystä jaetaan enintään 1914. Harkinnanvaraista korotusta voi hakea, mikäli haettavia opiskelijavuosia kohdennetaan erityisen kalliiseen koulutukseen eikä koulutuksen järjestäjällä ole kokonaisrahoituksensa puitteissa muutoin mahdollisuutta toteuttaa kalliin koulutuksen lisäystä  tai muilla erityisen perustelluilla syillä.

Neljännen lisätalousarvion mukaista lisärahoitusta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi, joka tavoite perustuu hoitajamitoituksen muutoksen aiheuttamaan lähihoitajien määrän kasvattamiseen 5 vuoden aikajänteellä, haetaan rahoitusta pääosin tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäyksenä. Tarvittaessa koulutuksen lisäämiseksi voi hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen on vuonna 2020 jaettavana 16,5 miljoonaa euroa.

Neljännen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta voi hakea myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.  Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen on jaettavana 30 miljoonaa euroa. 

Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 31.8.2020. Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös syyskuun loppuun mennessä. 

Perusrahoituksena jaettavaa rahoitusta tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäämiseen ja/tai lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen tarvittavia opiskelijavuosia ei ole tarpeen hakea, koska nykyinen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on riittävä.

Sen sijaan perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta on perusteltua hakea erityisen kalliiseen lentokoneasennuksen koulutukseen, jonka lisäämispaineet syntyvät alan suuresta työvoimatarpeesta, runsaasta eläköitymisestä ja aikuiskoulutuksen vahvistamisen tarpeesta alalla. Lentokoneasennuksen koulutukseen haetaan perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 280.000 euroa.

Lisärahoitusta on tarpeen hakea harkinnanvaraisena korotuksena myös uusien lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointiin, opiskelijavalmiuksien parantamiseen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielen oppimiseen. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi haetaan rahoitusta 275 000 euroa, joka kohdennetaan lähinnä opintonsa aloittavien maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden opintojen edistämiseen, opiskelijavalmiuksien parantamiseen ja kielitaidon oppimiseen sekä henkilökohtaisen tuen lisäämiseen. Lisäksi haettavaa rahoitusta kohdennetaan aiemmin lähihoitajatutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden ja työelämässä toimivien lähihoitajien täydennyskoulutusrekrytoinnin tehostamiseen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisen vahvistamiseksi ja uusien lähihoitaja-polkujen kehittämiseen.

Lisäksi on tarpeen hakea harkinnanvaraista korotusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen  haetaan rahoitusta 1 500 000 euroa, joka kohdennetaan niihin opiskelijoihin, joita ei kevään aikana tavoitettu tai tavoitettiin huonosti ja heidän tilanteensa kartoittamiseen. Rahoitusta kohdennetaan myös opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivitykseen, opiskelijoiden opintojen kiinnikuromiseen tapauskohtaisesti yksilöllisin ratkaisuin ja erilaisen pienryhmissä tapahtuvan tehostetun toiminnan kautta, johon tarvitaan lisää opetus- ja ohjausresursseja. Rahoitusta kohdennetaan myös keväällä toteutumatta jääneiden osaamisen näyttöjen mahdollistamiseen työpaikoilla ja tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä näiden mahdollisuuksia ja välineistöjä kehittämällä. 

Harkinnanvaraisena korotuksena haettavien lisärahoitusten kohdennukset tarkentuvat hakuun valmisteltavilla tarkemmilla suunnitelmilla.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää hallintosäännön 15.6.2020 § 17 kohta 10 mukaisesti viranomaisen päätösvallan käyttämisestä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Tampereen kaupunki hakee varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävää lisärahoitusta 2.055.000 euroa.

Lisärahoitusta haetaan harkinnanvaraisena korotuksena lentokoneasennuksen koulutuksen järjestämiseen ja työvoimatarpeeseen vastaamiseksi sekä lähihoitajakoulutuksen rekrytoinnin ja muiden järjestelyjen hoitamiseen sekä valittujen opiskelijoiden oppimisvalmiuksien ja kielen oppimisen parantamiseen. Lisäksi harkinannvaraista korotusta haetaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Pirjo A Järvinen, Raija Mäkelä, Jari Sola, Anne Nousiainen, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.