Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 26.8.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan viran lakkauttaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella 

TRE:3916/01.02.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toiminnan uudelleen organisoinnin myötä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Vetovoima ja edunvalvonta palveluryhmän yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka (vakanssinumero 50050737) on jäänyt avoimeksi ja se voidaan lakkauttaa.  

 16.3.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 43 §:n mukaan lauta- ja johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka (vakanssinumero 50050737) lakkautetaan 1.10.2020.   
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Tatjaana Julin, Marjut Ohrankämmen, Sanni Pöntinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.