Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 59 Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksen myöntäminen Tampereen yliopiston Juniversity-toimintaan vuodelle 2021  

TRE:4602/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen yliopiston lasten ja nuorten tiedekasvatustoiminta, Juniversity, on hakenut avustusta toimintaansa vuodelle 2021 elinvoima- ja osaamislautakunnalta 20 000 euroa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnalta 20 000 euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt avustuksen 21.1.2021 (§ 13) tekemällään päätöksellä. Elinvoima- ja osaamislautakunta teki päätöksen vuoden 2021 kumppannusavustuksista 27.1.2021 (§ 14), mutta Juniversityn anomus oli jäänyt pois ko. päätöksestä. Vuonna 2020 elinvoima- ja osaamislautakunta ei ole myöntänyt avustusta Juniversityn toimintaan.  

Syksyllä 2019 perustettu Juniversity on lasten ja nuorten oma yliopisto. Se kokoaa yhteen Tampereen yliopiston monialaisen tiedekasvatustarjonnan, kehittää ja toteuttaa kerhoja, leirejä, työpajoja ja kursseja sekä Lasten akatemia- ja Tiedekahvilatoimintaa. Tavoitteena on luoda innostava tiedepolku kaikille oppijoille, varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Juniversity jatkaa aiemmin TTY-säätiön LUMATE-keskuksen toimintaa, jota Tampereen kaupunki on aiemmin avustanut. 

Tampereen yliopisto kehittää, vahvistaa ja vakiinnuttaa korkea-asteen ja toisen asteen kanssa tehtävää yhteistyötä. Juniversityn asiantuntijaresurssia vahvistetaan ja kohdennetaan erityisesti tähän toimintaan. Juniversity koordinoi ja tukee tiedekuntien sekä oppilaitosten välistä toimintaa ja totetuksia sekä järjestää erikseen toisen asteen opiskelijoille suunnattua toimintaa ja kursseja. Tulevina vuosina yhteistyötarjontaa laajennetaan ja sujuvoitetaan, video- ja virtuaalitoteutuksia järjestetään ja yritysyhteistyötä lisätään. Lisäksi parannetaan asiantuntijapankin toimintaa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Myönnetään Tampereen yliopistolle Juniversity-toimintaan vuodelle 2021 kumppanuusavustusta 20 000 euroa.

Avustus maksetaan lukiokoulutuksen palveluryhmän kustannuspaikalta 134100.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

juniversity@tuni.fi, Jorma Suonio, Kristiina Järvelä, Anna-Kaisa Heinämäki, Tiina Leppänen, Pauliina Laisi, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.