Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 55 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopiston Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1118/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 26.8.2020 § 87 ja 24.2.2021 § 28 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä koulutuksen järjestäjälle määrättyä päätösvaltaansa Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijoille.

Muun muassa oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta Tampereen seudun ammattiopiston toimintaa uudistetaan 1.5.2021 alkaen. Uutena matriisitoimintona aloittaa opiskelijapalvelut, jota johtaa opintoasianjohtaja. Opintoasianjohtajalle on tarkoituksenmukaista siirtää päätösvaltaa joissain ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä opiskelijaa ja opetusta koskevissa asioissa. Kohdat on tarkemmin määritelty liitteenä olevassa delegointitaulukossa.

Lisäksi liitteenä olevista delegoinneista on tarpeen poistaa koulutuspäälliköltä päätösvalta opiskelijan opetuksen eväämisessä enintään kolmen työpäivän ajaksi, sillä kyseiseen asiaan ei ole muutoksenhakuoikeutta, eikä siitä tehdä päätöstä. 

Hallintosäännön 21 § 6 mom 9) kohdan mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää muista lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä ja hallintosäännön 17 § 3 momentin 10) kohdan mukaan lautakunta päättää viranomaisen päätösvallan käyttämisestä. Hallintosäännön 12) kohdan mukaan lautakunta päättää myös hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, joten päätösvalta on siirrettävissä ainoastaan virkasuhteiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.5.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu esimiehet, Tarja Kirvesmäki, Tiina K Mikkola, Tredu opintotoimistot, Piritta Haapahuhta, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.