Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisälistan § 62; Ammatillisen koulutuksen vuonna 2021 strategiarahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) ja lisälistan § 63; Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2021 (yhteistoiminta- alueen asia).

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että lisälistan pykälät 62 ja 63 käsitellään pykälän 56 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)