Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 28.4.2021

§ 60 Opiskelijoiden koronaturvallisen vapputapahtuman tukeminen  

TRE:3130/12.01.00/2021

Valmistelija

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koronaviruspandemia on iskenyt lujasti Tampereen vetovoimaiseen ja omaleimaiseen opiskelijakulttuuriin. Kokoontumisrajoitusten vuoksi opiskelijajärjestöt ovat joutuneet perumaan ja siirtämään etätoteutukseen lukuisia tapahtumia. Monen opiskelijan jaksaminen on ollut pitkään koetuksella, eikä erityisesti uusien opiskelijoiden kohdalla kiinnittyminen kaupunkiin ja akateemiseen yhteisöön ole helppoa. 

Konkreettisena toimena opiskelijoiden tukemiseksi ja opiskelijaväestön tavoittamiseksi Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö ovat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijajärjestöjen sekä Yleisradion ja Tampereen raitiotie Oy:n kanssa suunnitelleet koronaturvallisia tapahtumatempauksia vapun ajalle tukemaan tamperelaista opiskelijakulttuuria. Suunnitelmissa on tuoda opiskelijakulttuuria esille haalarikollaasien muodossa ja järjestää etäkeikka, jossa opiskelijoiden bändin lisäksi on opiskelijoille tsemppaavia vapputervehdyksiä. Tervehdyksiä antavat kaupungin lisäksi muun muassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorit. Kustannukset tapahtumakokonaisuudesta jaetaan Tampereen korkeakouluyhteisön, YLE:n ja Tampereen kaupungin kesken. Tapahtuman kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 3400 euroa. 

Ohjelma on pääosin opiskelijoiden itse ideoimaa ja toteuttamaa. Opiskelijat toivoivat erityisesti elävän musiikin konserttia, joka lähetettäisiin vappupäivänä, ja tämä mahdollistettaisiin tukemalla konsertin kustannuksia. Opiskelijavapun terveysturvallisten tapahtumien tukeminen on kädenojennus pandemia-ajan opiskelijoille ja Tampereen vetovoimaiselle opiskelijakulttuurille. Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tavoittaa ja puhutella suoraan korkeakouluopiskelijoita ja osoittaa, että kaupunki ei unohda opiskelija-asukkaitaan poikkeusaikana. 

Opiskelijoiden vapputapahtumien tukeminen ensimmäinen vuonna 2021 toteutettu konkreettinen yhteistyöprojekti, jossa kumppanit ja muut sidosryhmät ovat mukana. Tukemalla opiskelijoiden etävapun juhlimista tulevina vuosina konseptia voidaan kehittää yhteistyössä pidemmälle opiskelijamyönteisyyden edistämiseksi. Opiskelijaystävällisyyden kehittäminen on keskeinen teema myös Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön välisessä kumppanuussopimuksessa. Tapahtumille haetaan näkyvyyttä ja niistä viestitään kumppanien ja opiskelijajärjestöjen viestintäkanavissa.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opiskelijoiden vapputapahtumaan myönnetään tukea korkeintaan 1300 euroa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kustannukset maksetaan Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän kustannuspaikalta 154028.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Max Liikka 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.