Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 127 Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia 2020-2025 

TRE:6636/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia on valmistunut. Valmistelusta on vastannut Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy. Strategia on esitelty lautakunnalle kokouksessa 9.10.2019.

Tampereen kaupunkiseudulle on valmisteltu uutta elinkeinostrategiaa, jotta seudun kaupungeilla ja kunnilla, elinkeino- ja kehitysyhtiöllä sekä muilla keskeisillä sidosryhmillä on yhteinen tilannekuva, visio ja strategiset tavoitteet elinkeinopolitiikan ja sen toimeenpanon tueksi. Näin voidaan tehdä tarkoituksenmukainen työnjako sekä kohdentaa voimavaroja tehokkaammin kaupunkiseudun elinvoiman kasvattamiseksi.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaa on valmisteltu yhteistyössä elinkeinoelämän, kuntien, koulutus- ja tiedeyhteisöjen sekä rahoittajaorganisaatioiden kanssa keväästä alkaen. Työskentelytapoina ovat olleet sidosryhmäkysely ja -haastattelu, työpajat, Business Tampereen hallitustyöskentely ja henkilöstöpäivät. Prosessissa ovat olleet mukana asiantuntijavalmistelijoina Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä SENTE ja Witmill Oy.

Strategiatyötä on voinut arvioida ja kommentoida kaikille avoimessa online-kyselyssä. Valmistunut strategia käsitellään kunnissa niiden käsittelyjärjestysten mukaisesti. Business Tampere Oy:n hallitus on myös osaltaan hyväksynyt asiakirjan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia vuosille 2020-2025 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden yhteistoiminta-alueen kunnan edustajille, joista paikalla oli Raimo Kouhia.

Toimitusjohtaja Harri Airaksinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Petri Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Raimo Kouhia poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä johtaja Teppo Rantanen vaihtoi pykälän liitteen ”elosa 31.10_Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia” liitteeksi ”Elinkeinostrategia_raportti_VIIMEISIN VERSIO_31.10.” Puheenjohtaja totesi uuden liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Timo Antikainen, Harri Airaksinen, Harri Ojala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.