Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.10.2019

§ 125 Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6373/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on 15.10.2019 (OKM/58/592/2109) saapunut kirje varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta.

Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen määräraha on 1 866 385 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1 851 385 000 euroa ja strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. Strategiarahoituksen haku ohjeistetaan myöhemmin erikseen.

Varainhoitovuoden 2020 suoritepäätöstä varten koulutuksen järjestäjien tulee 12.11.2019 mennessä hakea perusrahoituksen myöntämisessä käytettävää tavoitteellista opiskelijavuosimäärää. Esitetään, että Tampereen kaupunki hakee nykyisellä tasolla olevaa opiskelijavuosimäärää 8614 ja siitä työvoimakoulutukseen kohdennettavia opiskelijavuosia 115. Tarvittaessa opiskelijavuosien osalta voi  ministeriölle esittää kokonaisopiskelijavuosimäärään sisältyviä lisäkohdennuksia myös maahanmuuttajien koulutukseen sekä nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen.

Lisäksi esitetään, että tällä hakemuksella haetaan varainhoitovuoden 2020 perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta yksittäisen koulutuksen (lentokoneasennuksen perustutkinto) järjestämiseksi 695 000 euroa, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi 110 000 euroa sekä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseksi 165 000 euroa.

Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on varainhoitovuodelle lisätty 20 miljoonan euron lisämääräraha, joka kohdennetaan koulutuksen järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Hakemus tästä harkinnanvaraisesta korotuksesta tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 5.11.2019 mennessä.

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin tarkoitettua lisärahoitusta esitetään haettavaksi 900 000 euroa. Lisämäärärahaa voidaan käyttää uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamisen lisäksi myös nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää jo syksyllä 2019 rekrytoitujen opettajien palkkaamisesta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin.

Hakemuksessa pyydetään lisäksi palautetta tulevasta vuoden 2020 talousarvioesityksessä ehdotetun kertaluonteisen lisärahoituksen (80 milj. €) myöntämisessä käytettäväksi suunnitelluista laskennallisista kriteereistä sekä lisärahoituksen vaikuttavuuden seurannassa käytettäväksi suunnitelluista tiedoista. Tämä lisärahoitus on tarkoitus myöntää koulutuksen järjestäjille vuoden 2020 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2020 suoritepäätöshaussa tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 8614 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on 115 opiskelijavuotta.

Lisäksi haetaan perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena taloudellisten edellytysten turvaamiseksi 695 000 euroa lentokoneasennuksen perustutkintokoulutuksen järjestämiseen, 110 000 euroa työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä 165 000 euroa urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa jaettavaa lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin haetaan 900 000 euroa.

Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hakemukset, täydentämään perustelut ja tarvittaessa tarkentamaan vuoden 2020 varsinaisessa suoritepäätöshakemuksessa haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentaminen työvoimakoulutukseen sekä muiden lisäkohdennuskriteerien (nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja osaamistarpeisiin vastaaminen sekä maahanmuuttajien koulutus) mukaan kohdennettaviin opiskelijavuosiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Raija Mäkelä, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)