Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 103 Avustuksen myöntäminen Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry:lle kauppahallin opastusten toteuttamiseksi 

TRE:5822/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry on virallisten oppaiden yhdistys, jossa on tällä hetkellä 35 auktorisoitua opasta. Opastusta annetaan kymmenellä eri kielellä muun muassa kaupungin historiaan, teollisuuteen ja kulttuuriin liittyen. Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry on vakiintunut kumppanuusavustuksen saaja elinvoima- ja osaamislautakunnalta. Vuodelle 2021 yhdistykselle on myönnetty 6000 euroa (lautakunnan kokous kokous 27.1.2021) matkailuoppaiden täydennys- ja jatkokoulutuksen järjestämiseen sekä muuhun toimintaan. 

Tampereen kaupungin omistama kauppahalli täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Juhlavuotta viettävä kauppahalli ja sen yrittäjät toimivat kaupungin omistamassa kiinteistössä vuokralaisena. Tampereen kauppahalli oli valmistuessaan vuonna 1901 toinen kauppahalli Suomessa. Kauppahallilla on siten pitkä perinne. Se on osa kaupungin rakennushistorian perinnettä ja on nykyään yksi urbaanin kaupunkikulttuurin ja ruokakulttuurin kehittämisen alusta. Kauppahalli nivoutuu myös kaupungin keskustan saavutettavuuden ja vetovoiman strategiseen kehittämiseen osana Viiden tähden keskustan kehitysohjelmaa ja siihen kytkeytyvää läntisen keskustan visiotyötä ja sen käytännön toimia. 

Tampereen matkailuoppaat toteuttavat vuoden 2021 aikana kauppahallin juhlavuoden kunniaksi 21 yleisölle avointa ja ilmaista opaskierrosta. Toteutus on suunniteltu yhdessä Tampereen kauppahalliyhdistys ry:n kanssa. Opastuksen toteuttamisesta juhlavuoden kunniaksi on käyty neuvotteluita myös Tampereen kaupungin kanssa. Opastusten mahdollistaminen on arvioitu juhlavuoden kunniaksi toimivaksi tavaksi tuoda matkailijoille ja kaupunkilaisille kauppahallin historia ja palvelut tutuksi. Opastuksista infotaan kaupunkilaisia ja matkailijoita lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Yhdistys on hakenut kaupungilta avustusta opaskierrosten toteuttamiseen 1575 euroa. 

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisäätely. Tampereen kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun päätös on lainvoimainen.  Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunta myöntää Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry:lle 1575 euroa avustusta opastusten toteuttamiseen Tampereen kauppahallissa.

Avustus maksetaan Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän kustannuspaikalta 154028.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.