Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 98 Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kevään 2022 yhteishaussa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:4665/12.02.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja opintoasiainpäällikkö Raija Möttönen, puh. 050 344 2484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan sekä yhteishaun, joka on tarkoitettu lähinnä peruskoulun päättäville opiskelijoille, että jatkuvan haun kautta. Yhteishaun kautta hakeudutaan perustutkintokoulutukseen ja jatkuvan haun kautta perustutkintokoulutuksen lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksiin, jotka voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan tai valita tutkintoonsa osia toisista tutkinnoista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla yo-tutkinto. 

Seutukunnan työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeeseen tulee olla mahdollisuus vastata nopeasti, joten opiskelijavuosikiintiöstä on tarpeen suunnata opiskelupaikkoja peruskoulun päättäville siten, että koulutustakuu ja pitkän aikavälin työvoimatarve voidaan turvata. Osa opiskelijavuosikiintiöstä täytetään jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun hakuprosessissa huomioidaan alueen työvoima-, uudelleen- ja täydennyskoulutustarve sekä ilman ammatillista koulutusta olevat ja oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt. Tampereen kaupungin valtionosuusrahoituksen perusteena oleva tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 8622 opiskelijavuotta, joka koostuu perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista, sisältäen oppisopimuksella toteutetun koulutuksen. Tutkintovastuiden suunnittelun, tilojen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista määrittää yhteishaun aloituspaikat siten, että niiden lisäksi on alueen kuntien ja työelämäyhteistyökumppanien näkemykset opiskelijapaikkojen suuntaamisesta työelämän osaajatarpeen tyydyttämiseksi. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon ennakointitiedot, ikäluokkien koko, hakeutumistiedot ja oppivelvollisuuden laajentuminen. 

Esityksessä opiskelijapaikkoja suunnataan kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun päättäville ja ilman aiempaa tutkintoa oleville hakijoille 2777 paikkaa. Näistä 2777 opiskelupaikasta on suunnattu 2513 paikkaa peruskoulupohjaisiin perustutkintoihin ja yo-pohjaisiin perustutkintoihin 209 paikkaa sekä englanninkielisiin koulutuksiin 55 paikkaa. Lisäksi esitetään 372 opiskelijapaikkaa tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutukseen). Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijapaikkamäärä on joustava ja tarvittaessa voidaan lisätä opiskelijapaikkoja, jotta varmistetaan opiskelupaikat ilman opiskelupaikkaa jääneille oppivelvollisille opiskelijoille. Yhteensä aloituspaikkoja kevään 2022 yhteishaussa on 3149. 

Yhteishaun lisäksi opiskelijapaikkoja perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa täytetään jatkuvalla haulla alueen työvoimatarpeen mukaan ja tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän saavuttamiseksi. Jatkuvalla haulla varmistetaan opiskelijapaikat myös ilman opiskelupaikkaa jääneille oppivelvollisille opiskelijoille sekä yo-tutkinnon suorittaneille, jotka ammattikorkeakouluhaun jälkeen ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Hakeutumisen markkinointia suunnataan erityisesti aloille, joilla on työvoimapulaa.

Aloituspaikkojen suunnittelussa on tehty laajaa verkostoyhteistyötä muun muassa työllisyydenhoidon henkilöiden kanssa ja aluevstaavien toimesta alueen yritysten kanssa sekä yritys- ja työelämäpalveluiden matriisitoiminnossa tehtävän kuntayhteistyön muodossa.  

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima-ja osaamislautakunta vastaa kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmään ilmoitetaan kevään 2022 yhteishakuun opiskelijapaikkoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan päättämään jatkuvan haun opiskelijapaikkojen kohdentamisesta alueen työvoimatarpeen mukaisille aloille. 

Lautakuntaa informoidaan lukuvuoden aikana koulutuksen täyttöasteesta.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Tredu koulutuspäälliköt, Tarja Kirvesmäki, Minna Harju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.