Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 97 Tampereen seudun ammattiopiston lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5917/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjänä päättää ammatillisen koulutuksen työ- ja loma-ajoista.

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ja lukiolakiin ei sisälly säännöksiä lukuvuodesta, lukukausista eikä työpäivien määrästä. Opetusalan henkilöstön siirryttyä 1.1.2019 alkaen vuosityöaikaan, ei myöskään työ- ja virkaehtosopimuksissa ole erityisiä määräyksiä työpäivistä. Opintotukilain (21.1.1994/65) mukaan opiskelija on oikeutettu saamaan opintotukea kymmenenä kuukautena vuodessa. Opintotuki voidaan hakemuksesta myöntää myös tätä pidemmäksi ajaksi, jos opiskelija osoittaa harjoittavansa opintoja lukuvuoden aikana sitä pidemmän ajan. Opintotukilaki määrittää lukuvuodeksi 1.8.-31.7. ja syyslukukaudeksi 1.8.-31.12. ja kevätlukukaudeksi 1.1.-31.7. välisen ajan. Ylioppilastutkintolautakunta antaa määräyksen kevään tutkintotodistuksen päiväyksestä (on yleensä viikon 22 viimeinen arkipäivä) ja syksyllä todistuksen päivämäärä ajoittuu marraskuun 25. päivän tienoille.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä johtuen lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivillä tai loma-ajoilla ei ole merkitystä opiskelijan opintojen kannalta, sillä jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunitelma ja opiskelijan valmistuminen ja opintojen eteneminen riippuvat hänen valitsemastaan polusta. Työ- ja loma-ajoissa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon lukiokoulutuksen kanssa tehtävä yhteistyö.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022 - 2023 esitetään seuraavasti:

Syyslukukausi 1.8.2022 - 22.12.2022
- syysloma 17.10. - 23.10.2022
- joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

Kevätlukukausi 9.1.2023 - 3.6.2023
- talviloma 27.2. - 5.3.2023

Kesäjakso 4.6. - 31.7.2023

Aloittavien opiskelijoiden syyslukukauden aloituspäivämäärä on 3.8.2022.
Jatkavien opiskelijoiden syyslukukauden aloituspäivämäärä on 8.8.2022. 
Kevätlukukauden päätöspäivä on 3.6.2023.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022-2023 vahvistetaan seuraavasti:

Syyslukukausi 1.8.2022 - 22.12.2022
- syysloma 17.10. - 23.10.2022
- joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

Kevätlukukausi 9.1.2023- 3.6.2023
- talviloma 27.2. - 5.3.2023

Kesäjakso 4.6. - 31.7.2023

Aloittavien opiskelijoiden syyslukukauden aloituspäivämäärä on 3.8.2022.
Jatkavien opiskelijoiden syyslukukauden aloituspäivämäärä on 8.8.2022. 
Kevätlukukauden päätöspäivä on 3.6.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Tredu esimiehet, Tredu Henkilöstöasiat, Maija Kirvesoja, Ilona Sankkila, Tarja Kirvesmäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.