Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Tutkintoon valmentavan (TUVA) koulutuksen järjestäminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5686/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö Päivi Rajala, puh. 040 80 63105 etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä uusi laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) järjestetään 1.8.2022 lukien ja samalla päättyy nykyisten perusopetuksen lisäopetuksen, LUVA:n ja VALMA:n järjestäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupahaun käynnistämisestä (VN/15163/2021, 2.6.2021). Ministeriö ohjeistaa, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi yhteistyössä kartoittaa alueen nivelvaiheen koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta ja tässä yhteydessä arvioida TUVA-koulutuksen järjestämislupien hakemisen tarvetta. Tavoitteena on, että TUVA-koulutuksen järjestämisluvat muodostavat kattavan valmentavan koulutuksen verkoston, joka turvaa valmentavan koulutuksen riittävän alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä mahdollisuudet opiskelupaikan osoittamiseen. Tätä järjestämisluvilla luotua verkostoa kunnat voivat täydentää järjestämällä valmentavaa koulutusta vapaaehtoisesti tilapäisluonteisen tarpeen mukaan. Riittävän kattavan järjestäjäverkon tavoitteena on erityisesti sen varmistaminen, että valmentavaa koulutusta olisi tarjolla mahdollisimman lähellä opiskelijan kotia, mikä olisi tärkeää erityisesti nuorimmille opiskelijoille. 

Siirtymäsäännöksen perusteella ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jolla on 1.8.2021 voimassa oleva ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestämislupa, saa mainitun järjestämisluvan perusteella järjestää TUVA-koulutusta 1.8.2022 alkaen ja valtionosuusrahoitus suoritetaan tällöin osana ammatillisen koulutuksen valtionosuutta.  Tampereen kaupungilla on mahdollisuus hakea lokakuussa opiskelijavuosien korotusta vuodelle 2022  ja siihen mennessä kartoitetaan käynnistyvän uuden TUVA-koulutuksen aiheuttama mahdollinen  korotustarve  Tredun opiskelijavuosimäärään.  

Tampereen kaupunki järjestää tällä hetkellä perusopetuksen lisäopetusta, lukion valmistavaa koulutusta (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA).  TUVA-järjestämislupa myönnetään vain yhden koulutusmuodon yhteyteen. Mikäli Tampereen kaupungin TUVA-lupa otetaan ammatillisen koulutuksen luvan yhteyteen, Tampereen kaupungin ei tarvitse laatia tästä hakemusta, vaan lupa siirtyy siirtymäsäännöksen perusteella automaattisesti nykyisestä VALMA-järjestämisluvasta TUVA-luvaksi ja ministeriö suorittaa TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen osana ammatillisen koulutuksen valtionosuutta. Tampereen kaupunki voi tällöin järjestää jatkossakin TUVA-koulutukseen sisältyviä perusopetuslain ja lukiolain mukaisia koulutuksen osia Tampereen kaupungin alueella uuden TUVA-luvan perusteella, mutta ei jatkossakaan yhteistoiminta-alueen kunnissa. Näissä kunnissa perusopetuslain ja lukiolain mukaisten koulutuksen osien järjestämisestä vastaavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät ja Tredu hankkii tarvittaessa näiden koulutuksien osia näiltä kunnilta maksullisena palvelutoimintana. 

Tredu ja Tampereen kaupunki ovat käyneet keskusteluja yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa TUVA-koulutuksen järjestämisestä ja tarjonnan turvaamisesta 1.8.2022 alkaen. Lempäälän kunta, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki olisivat tässä vaiheessa kukin jättämässä TUVA-koulutuksen järjestämislupahakemuksen OKM:lle. Mikäli OKM myöntää järjestämisluvat edellä mainituille kunnille, Tredu tulee järjestämään maksullisena palvelutoimintana tarvittavia TUVA-koulutuksen ammatillisen koulutuksen osia näiden kuntien järjestämään TUVA-koulutukseen. 

Oriveden kaupunki, Virtain kaupunki, Ruoveden kunta, Ikaalisten kaupunki, Vesilahden kunta ja Pälkäneen kunta eivät olisi hakemassa omaa TUVA-koulutuksen järjestämislupaa tässä vaiheessa. Kunnat voivat järjestää 1.8.2022 alkaen TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa vapaaehtoisesti tilapäisluonteisen tarpeen mukaan. Ikaalisten kaupungin ja Ruoveden kunnan alueella TUVA-koulutuksen järjestämislupa olisi siirtymäsäännöksen perusteella SASKY ky:llä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki ottaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen luvan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteyteen 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu johtoryhmä, Päivi H Rajala, Harri Jurvela, Anja Salmi, Jorma Suonio, Matti Hännikäinen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.