Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 101 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys sekä esityksen yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5311/02.02.01/2019

Valmistelija

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarviokehyksen 17.6.2019. Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on huomioitu useita teknisiä muutoksia. Kehyspäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan lisäponnen:

"Talousarviokehys on 26 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamista varten lautakuntia ja konsernihallintoa kehotetaan vielä etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä. Käsittelyssä olleet esitykset tulee raportoida kaupunginhallitukselle lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioehdotuksen yhteydessä.”

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesitys sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymään talousohjelmaan (23.4.2018 § 74) sisältyviä tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,9 milj. euroa. Listaus talousarvioon sisällytetyistä talousohjelman toimenpiteistä on liitteenä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat viiden palveluryhmän vastuulle. Niitä ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyspalvelut, yrityspalvelur ja edunvalvonta sekä kehitysohjelmat. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Smart Tampere, Elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimalli sekä Vetovoimainen elämyskaupunki.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue vastaa vastuualueensa lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtäviin kuuluvien asioiden valmistelusta ja asiakasohjauksen järjestämisestä. Kuntien yhteistoimintasopimuksen perusteella palvelualue hoitaa ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen tehtävien valmistelun.

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen käynnistyi vuonna 2018. Nuoria ja aikuisia koskeva lainsäädäntö yhdistettiin, uudistettiin koulutuksen rahoitusmalli, ohjaus, tutkintojärjestelmä, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakenne. Uudistumiseen liittyvien toimintojen juurruttaminen ja järjestelmien kehittäminen jatkuvat edelleen. Uusi rahoitusmalli on kokonaisuudessaan käytössä vuonna 2022. Ammatillisen koulutuksen talousarvioesitys on valmisteltu uuden rahoitusmallin mukaisesti, jossa perusrahoituksen osuus vuodelle 2020 on 70%, suoritusrahoituksen osuus 20% ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10%. Vuoden 2019 lopussa tuloarvio ja menoarviot oikaistaan valtionosuuspäätöksen mukaiseksi. Talousarvion valmisteluvaiheessa valtionosuustulon arvioidaan nousevan 3,0 milj. euroa 76,5 milj. eurosta 79,5 milj. euroon. Menojen sopeuttamista jatketaan. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä toimintamenot pienenevät kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna n. 1,5 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä toimintakate on 1,1 milj. euroa ja tulos on 0,0 milj. euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen (21.8. § 106) mukaisesti Tredu vastaa Tredu Kiinteistöt Oy:ltä ja mahdollisilta muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä 1.1.2020 alkaen. Tredu solmii kokonaisvuokrasopimukset suoraan Tredu Kiinteistöt Oy:n kanssa ja vuokraa tilat ylläpidettyinä. Muutos on huomioitu elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesityksessä sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesityksessä. Muutoksen johdosta Tredu Kiinteistöt Oy:lta vuokrattujen tilojen vuokramenot kohdistuvat suoraan Tredulle. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Lukiokoulutuksen vuoden 2020 keskeinen painopiste on lukioreformin ja siihen keskeisesti liittyvän uuden opetussuunnitelman valmistelu, joka tulee voimaan 1.8.2021. Työ tehdään laaja-alaisessa ja moniammatillisessa sidosryhmäyhteistyössä toimimalla aktiivisesti suurten kuntien yhteisessä lukioverkostossa, seudullisesti, eri koulutusasteiden, sisäisten ja ulkoisten kumppanuuksien sekä erityisesti opetushallinnon viranomaistahojen kanssa. Lukiokoulutuksen nettomenot kasvavat vuoden 2020 talousarvioesityksessä edellisen vuoden alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,2 prosenttia. Osa nettomenojen kasvusta on teknisiä pohjankorjauksia ja osa palvelutarpeiden muutoksia, sisältäen opiskelijamäärän kasvun. Toimintakate vuoden 2020 talousarvioesityksessä on -27,4 milj. euroa.

Tampere valmistautuu työllisyydenhoidon laajenevaan toimivaltaan elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman (2019-2020) mukaisesti. Hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyskokeilun uudelleen käynnistäminen ja laajentaminen toteutuu aikaisintaan keväällä 2020, minkä vuoksi TE-toimiston kanssa jatketaan sopimuksellisella yhteistyöllä ennen mahdollisten muutosten voimaantuloa. Sopimuksellisuus liittyy sekä monialaisen työn lakisääteisiin tehtäviin että palvelualustojen yhteisiin toimintamalleihin ja tavoitteisiin. Työllisyyskokeiluja ollaan mahdollisesti uudelleen käynnistämässä, ja toimintamallia valmistellaan siten, että mukaan voivat halutessaan tulla kaikki Pirkanmaan kunnat. Vuoden 2020 talousarvioesitys on laadittu huomioiden valmistautuminen mahdollisiin muutoksiin ja laajenevaan toimivaltaan. Uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei kohdenneta työllisyyspalveluihin, mutta aiemmin määritellyn tavoitteen mukaisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoitellaan pienenevän 2,5 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Työllisyyspalveluiden toimintakate on yhteensä -43,0 milj. euroa, sisältäen Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -kehitysohjelman toimintakatteen, -19,3 milj. euroa.

Yrityspalvelut ja edunvalvonta palveluryhmässä valmistellaan organisaatiomuutosta, jossa palveluryhmä jakautuu toiminnallisesti kahdeksi uudeksi palveluryhmäksi. Uudet palveluryhmät ovat Elinkeinopalvelut sekä Vetovoima ja edunvalvonta. Yrityspalveluiden ja edunvalvonnan vuoden 2020 talousarvioesityss jaetaan 1.1.2020 alkaen uusien palveluryhmien kesken. Muutos tehdään vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan. Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän toimintakate on yhteensä vuoden 2020 talousarvioesityksessä -9,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2019 (§ 27) elinkeinorahaston lakkauttamisesta. Viime vuosina talousarvioon on sisältynyt 1,5 milj. euron vuosittainen rahoitus elinkeinotoiminnan kehittämiseen elinkeinorahastosta. Vuoden 2019 talousarvioon ei enää sisälly elinkeinorahaston käyttöä, mutta elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 talousarvioon lisättiin elinkeinorahaston käyttöä vastaava 1,5 milj. euron summa, joka sisältyy edelleen vuoden 2020 talousarvioesitykseen. 

Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän talousarvioesitykseen sisältyvät erikseen sitovina kohteina Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma sekä Smart Tampere -kehitysohjelman ekosysteemi -osio. Matkailu- ja tapahtuma-palveluiden painopisteinä on alueen vetovoiman kehittäminen ja matkailijoiden houkuttelu, matkailuekosysteemin ja matkailutarjonnan kehittäminen sekä alueen tapahtumatoiminnan edistäminen. Elinkeinopalveluiden osalta painopisteenä on ekosysteemipohjainen elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa yhdessä Smart Tampere -ohjelman kanssa. Muita painopisteitä ovat yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, investointien ja osaajien houkuttelu sekä yrityspalvelujen, yritystoimintaympäristöjen ja alustojen kehittäminen. Lisäksi startup -ekosysteemin kehittäminen ja startup -talon käynnistäminen ovat vuoden 2020 pääprojekteja. Myös AV-alan tuotannon tukemiseksi sekä yrityspalveluiden sujuvoittamiseksi ja kaupungin yritysmyönteisyyden parantamiseksi vuonna 2018 aloitettua elinkeinojen avustuskäytäntöä jatketaan.

Kehitysohjelmat -palveluryhmään sisältyvät Keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmat, jotka ovat valtuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Kehitysohjelmat perustuvat kaupunkistrategiaan ja ne toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa. Ne ovat laajoja, usein kahta tai kaikkia kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin yhdistyy myös merkittävät taloudelliset panostukset ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 95,5 milj. euroa, toimintamenot -179,7 milj. euroa ja toimintakate -84,2 milj. euroa. Toimintakate poikkeaa kehyksestä yhteensä 0,2 milj. euroa, mikä muodostuu ns. pohjan korjauksista sekä Tredun toimintatulojen ja toimintamenojen muutoksista.  Elinvoima- ja osaamislautakunnan nettoinvestointimenojen esitys on -0,9 milj. euroa, jotka kohdistuvat Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.

Lautakunnan talousarvioon sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät:

 • Kehitysohjelmat -palveluryhmä, toimintakate 5,8 milj. euroa
  • Hiedanranta, toimintakate -1,8 milj. euroa
  • Viiden tähden keskusta, toimintakate -4,0 milj. euroa
 • Smart Tampere -kehitysohjelma, toimintakate -1,0 milj. euroa.
 • Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos 0,0 milj. euroa
 • Ammatillinen koulutus, investoinnit -0,9 milj. euroa
 • Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi, toimintakate -19,3 milj. euroa
 • Vetovoimainen elämyskaupunki, toimintakate -0,5 milj. euroa

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 pohjalta. Elinvoima- ja osaamislautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä 17 sitovaa toiminnan tavoitetta. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Elinvoima- ja osaamislautakunta toteuttaa omalta osaltaan vuonna 2020 näitä painopisteitä. Toiminnan painopisteiden toimenpiteet tarkentuvat lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään ja palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jussi Kuortti saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Työllisyysjohtaja Regina Saari poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Nina Mustikkamäki, Regina Saari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio, Timo Antikainen, Sanni Pöntinen, Pauliina Laisi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)