Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 5.9.2019

§ 102 Tampereen seudun ammattiopiston Oriveden ja Virtain toimipisteiden tulevaisuus (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:2855/00.01.03/2019

Valmistelija

 • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutusjohtaja Virpi Siiranen, puh. 050 441 8823, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti kokouksessaan 24.4.2019 § 46 käynnistää alueellisen palveluverkon selvitystyön Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta.

Selvityshenkilönä toimi FT, dos. Pentti Rauhala. Selvitystyön tueksi perustettiin työryhmä, jossa oli Oriveden ja Virtain kaupunkien lisäksi Sasky koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) sekä Tredun henkilöstöä.

Raportti selvityksestä valmistui kesäkuun lopussa. Selvityshenkilön yhteinen perusratkaisu Oriveden ja Virtain toimipisteen osalta oli seuraava:

Toimipisteissä siirrytään asteittain Tredun aluepalvelumalliin. Toimipisteille annetaan aikaa 31.7.2022 eli nykyisen Tredun strategiakauden päättymiseen asti toteuttaa enemmän aikuiskoulutukseen suuntautuva työpaikkapainotteisempi ja oppisopimuskoulutusta sisältävä koulutusmalli tavoitteena, että lisääntyvä tulorahoitus ja kustannusten karsinta yhdessä johtavat siihen, että toimipisteen tuottamat tulot kattavat kustannukset ja mahdollistavat myös kehitysresurssit.

Perusratkaisu Oriveden osalta

Selvityshenkilön esityksessä Tredun ja Oriveden kaupungin yhteisesti toteuttamia toimenpiteitä olisivat:

 • Tredu pyrkii osaltaan hankkimaan työvoimakoulutus- tai muuta rahoitusta yleisteknilliseen ammatilliseen koulutukseen, joka valmentaa oppisopimuskoulutukseen. Tredu perustaa markkinaehtoista aikuiskoulutusta tarjoavan koulutusyhtiön.
 • Tredu ja Oriveden lukio selvittävät mahdollisuuden automaatio- ja digitalisaatioon kouluttavaan yleisteknilliseen ammattilukiokoulutukseen, joka valmentaisi myös teknillisiin korkeakouluopintoihin (kytkentä Smart Tampere –hankkeeseen).
 • Koko Tredun Oriveden kiinteistönhuolto toteutetaan yhteisesti sekä Tredun että muiden vuokralaisten hallinnassa olevien tilojen osalta
 • Opetuksen tukipalvelut (atk) toteutetaan yhteisesti peruskoulun kanssa
 • Yhteisesti palkattu yrityskoordinaattori hankkii oppisopimus- ja muuhun työpaikkakoulutukseen kiinteässä yhteistyössä olevat yrityskumppanit
 • Nuorten ryhmäopetusta jatketaan opiskelijatarjonnan salliessa liiketoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja autotekniikan perustutkinnon osalta ryhmäkokoja optimoiden (mm. eri vuosiluokkien opetusta yhdistämällä) ja mahdollisimman paljon työpaikkaopetusta hyödyntäen
 • Ford-merkkihuolto jatkaa toimintaansa Orivedellä.

Selvityshenkilön esityksessä Oriveden kaupungin toimenpiteet olisivat:

 • Oriveden kaupunki pyrkii hankkimaan aluepalvelumallin johdosta vapautuviin Tredun Oriveden toimitiloihin sellaisia vuokralaisia, joilla on toiminnallinen yhteys ammatilliseen koulutukseen (työllisyyspalvelut, etsivä nuorisotyö, kasvupalvelut).
 • Oriveden kaupunki pyrkii yhteistyössä mm. työllisyydenhoidon kanssa hakemaan hankerahoitusta vaikeimmin koulutettavien opiskelijoiden koulutusta tai toimipisteen muuta palveluja kehittävää toimintaa varten. Oppivelvollisuuden pidennys korostaa tätä tavoitetta.

Lisäksi Oriveden osalta yhtenä vaihtoehtona Pentti Rauhala esittää, että Tampereen kaupunki luovuttaa sovituin ehdoin Oriveden koulutustoiminnan Sasky koulutuskuntayhtymälle (Sasky) sovittavasta ajankohdasta lukien. Edellytyksenä toimintojen ja opiskelijavuosien siirrolle Tredun näkökulmasta on, että vuosiopiskelijamäärän siirrosta sovitaan yhteisesti ja että vapautuvien tilojen vuokrakustannukset eivät jää Tredun valtionosuudella rahoitettavaksi.

Perusratkaisu Virtain toimipisteen osalta

Virtain toimipisteen osalta selvityshenkilö esittää, että Virtain toimipiste ja Sedun Ähtärin yksikkö tarjoavat yhteistoiminnassa nuorten ja aikuisten työpaikkakoulutuspainotteisia koulutuspalveluja Virroilla. Virtolaisia nuoria ohjataan käyttämään enemmän Ähtärin koulutuspalveluja. Ammatillisen koulutuksen kokonaisvolyymi Virroilla säilyy myös nuorten ryhmäopetusta sisältäen ja sen kannattavuusriski on Tredulla.

Selvityshenkilön esityksessä Tredun ja Virtain kaupungin yhteisesti toteuttamia toimenpiteitä olisivat:

 • Tampereen kaupunki/Tredu tekee yhteistyösopimuksen Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa Virtain ja Ähtärin koulutustoiminnan yhteensovittamisesta siten, että Virtain koulutustarpeet tyydytetään mahdollisimman monipuolisesti. Tredu ja Virtain lukio selvittävät mahdollisuuden digitalisaatioon kouluttavaan yleisteknilliseen koulutukseen, joka valmentaisi myös teknillisiin korkeakouluopintoihin (lukiossa nyt syventävänä kurssina Tutkiva työskentely teknologialla).
 • Yrityskoordinaattori hankkii oppisopimus- ja muuhun työpaikkakoulutukseen kiinteässä yhteistyössä olevat yrityskumppanit
 • Nuorten ryhmäopetusta jatketaan opiskelijatarjonnan salliessa liiketoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja autotekniikan perustutkintojen osalta ryhmäkokoja optimoiden (mm. eri vuosiluokkien opetusta yhdistäen) ja mahdollisimman paljon työpaikkaopetusta hyödyntäen
 • Opetuksen tukipalvelut (atk, opintosihteeri) toteutetaan yhteisesti lukion kanssa

Selvityshenkilön esitys kiinteistöjä koskien

Vuonna 2013 siirrettiin kolmen aiemmin oppilaitoskiinteistöjä omistaneen toimijan kiinteistöomaisuus apporttina Tredu-Kiinteistöt Oy:n osakeomistusta vastaan. Orivesi omistaa yhtiöstä 1,98 %:n suuruisen nimellisarvoltaan 99 000 €:n suuruisen osuuden ja Virtain kaupunki 1,44 %:n nimellisarvoltaan 72 000 €:n suuruisen osuuden. Vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteella Oriveden osuudeksi yhtiön velattomasta omaisuudesta voidaan arvioida 536 000 € ja Virtain osuudeksi 390 000 €.

Tredu-Kiinteistöt Oy on ilmoittanut olevansa valmis myymään Oriveden ja Virtain oppilaitoskiinteistöt kiinteistöjen tasearvosta, joka on Orivedellä 1 507 177 € ja Virroilla 2 599 129 €. Kiinteistöjen pääomavuokrat ovat Orivedellä 66 419 € (4,4 % tasearvosta) ja Virroilla 242 795 € (9,3 % tasearvosta).

Selvityksessä ehdotetaan, että Oriveden ja Virtain kaupungit ostaisivat kiinteistöt Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä ja että Tampereen kaupunki ostaisi vastaavasti mainittujen kaupunkien osakkeet Tredu-Kiinteistöt Oy: ssä. Ehdotus perustuu siihen, että Oriveden ja Virtain kaupunkien ollessa jo nyt huomattavassa määrin kiinteistöjen vuokraajia (Virroilla jopa 64 %: sti) kiinteistöjen kokonaiskäyttöä ja sen kustannuksia voitaisiin ohjata tarkoituksenmukaisemmin, jos kiinteistöt olisivat kaupunkien omistuksessa. Oriveden ja Virtain kaupunkien hyötynä olisi myös pääomavuokran tuotto kaupungeille. Tampereen kaupunkikonsernin hyöty olisi ammatillisen koulutuksen käytöstä vapautuvien tilojen vuokrausriskin siirtyminen mainituille kaupungeille.

Oppilaitoskiinteistöille on vaikea arvioida markkinahintaa, joten ostohinnan määrittäminen on pitkälti kysymys, jossa voidaan ottaa huomioon laajempia yhteiskunnallisia tekijöitä. Kun kiinteistöjen luovutus tapahtui aikanaan apporttina osakeomistusta vastaan, voisi hyvin perustella ratkaisua, jossa kiinteistöjen ostohinta ja kaupunkien omistamien luovutettavien Tredu-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden hinnat vastaisivat toisiaan. Osakkeiden laskennallisessa arvossa osakkeiden arvoa vähentävät investoinneista syntyneet velat, jotka suurimmalta osalta kohdistuvat Tampereelle ja sen lähiympäristöön tehtyihin investointeihin. Kiinteistön tasearvonkaan ei tarvitse olla ostohinnan perusteena. Näin ollen tavoitteeksi olisi asetettava, että Oriveden, Virtain ja Tampereen kaupunki sekä Tredu-Kiinteistöt Oy pyrkivät neuvotteluratkaisuun, jossa Oriveden ja Virtain kaupungit ostavat oppilaitoskiinteistöt ja Tampereen kaupunki ostaa kiinteistöapporttia vastaavat Oriveden ja Virtain kaupungin omistamat Tredu-Kiinteistöt Oy:n osakkeet.

Oriveden kaupungin lausunto

Oriveden kaupunki on lausunnossaan esittänyt, että toimipisteessä tulee jatkossakin olla vahva nuorisoasteen koulutus, vaikka siirryttäisiin selvityshenkilön esittämään aluepalvelumalliin. Oriveden kaupunki katsoo, että taloudellisia perusteita toimipisteen lakkauttamiselle tai kiinteistön siirtämiselle Oriveden vastuulle ei ole. Oriveden kaupunki näkee toimipisteen toiminnallisena kokonaisuutena, johon kuuluu muun muassa ruokapalvelut ja tilojen yhteiskäyttö Rovastinkankaan koulun kanssa. Osaavan työvoiman saatavuus kaupungin elinkeinoelämälle tulee turvata tulevaisuudessakin. Lisäksi Oriveden kaupunki painottaa lausunnossaan kaupunkisedun kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistä käsittelyä.

Kehittämisehdotuksina Oriveden kaupunki esittää, että Oriveden lukio ja Tredu kehittävät kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuuksia Orivedellä, ja että toimipisteeseen olisi tulevaisuudessa mahdollisuus siirtää esimerkiksi kaupungin työpaja kevään 2021 jälkeen. Oriveden kaupunginhallitus esittää myös, että asian selvittämiselle ja valmistelulle annetaan lisäaikaa vähintään 31.10.2019 saakka

Virtain kaupungin lausunto

Virtain kaupunki toteaa lausunnossaan, että ammatillisen koulutuksen yhteistyön pääasiallinen kumppani on jatkossakin Tampereen kaupunki /Tredu. Virtain toimipiste ja siellä tapahtuva toisen asteen ammatillinen koulutus on ensiarvoisen tärkeä Pirkanmaalle alueen elinvoiman säilyttämisessä, virtolaisten nuorten kouluttamisessa ja yritysten työvoimatarpeen täyttämisessä.

Virtain kaupunki esittää, että opetusta tulee jatkossakin toteuttaa ensisijaisesti nykymuotoisesti lähiopetuksena nuorille ja aikuisille, työssäoppimista, opinnäytetöitä sekä muuta yhteisesti sovittua toimintaa (mm. kaksoistutkinnot). Opetustilat ovat jo nykyisellään Virtain lukion ja Tredun yhteiskäytössä ja tämän ansiosta tilat ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaassa käytössä.

Virtain kaupunki ilmoittaa, ettei se ole valmis ostamaan Tredu Kiinteistöt Oy:ltä Virroilla sijaitsevaa oppilaitoskiinteistöä. Virtain kaupunki on sitoutunut osaltaan käyttämään tiloja jatkossakin tekemänsä vuokrasopimuksen mukaisesti.

Kehittämisehdotuksina Virtain kaupunki esittää, että Virtain kampus voisi toimia kokeilevana oppilaitoksena, jossa olisi lisäksi mahdollisuus suorittaa opintopisteitä korkeakouluopinnoista. (Virroilla on vuonna 2019 alkanut metsätalousinsinööri- ja tradenomikoulutusohjelmat).

Kaupunki esittää lisäksi, että Tredu selvittäisi mahdollisuuden koulutuspalveluita tuottavan tytäryhtiön perustamiseen. Yhtiömuotoisella toimintatavalla olisi mahdollisuus toteuttaa koulutusta joustavasti yritysten kanssa sekä osallistua koulutusalan tarjouskilpailuihin erityisesti aikuiskoulutuksen osalta.

Opettajien/henkilöstöresurssien yhteiskäytön lisäksi kaupunki olisi valmis tutkimaan mahdollisuudet lisätä yhteistyötä esimerkiksi ICT-tuen osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, jatkaa ammatillisen koulutuksen toteuttajana Orivedellä ja Virroilla.

Tredu toteuttaa Oriveden ja Virtain toimipisteissä 31.7.2022 mennessä työpaikkapainotteisemman ja enemmän oppisopimuskoulutusta painottavan aluepalvelumallin. Mallia kehitetään yhteistyössä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, täydentää Tredun koulutustarjontaa Virroilla. Tredu ja Sedu laativat yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Tredun Virtain toimipiste ja Sedun Ähtärin yksikkö tarjoavat yhteistoiminnassa nuorten ja aikuisten työpaikkapainotteisia koulutuspalveluja Virroilla. Virtolaisia nuoria ohjataan käyttämään enemmän Sedun Ähtärin yksikön koulutuspalveluja.

Nuorten yhteishakuun perustuvaa ammatillista perustutkintokoulutusta jatketaan. Yhteishakuun perustuvan koulutuksen järjestämistä ja alueen koulutustarvetta ja laajuutta arvioidaan jatkossa kriittisesti vetovoiman ja rahoituskehityksen näkökulmasta.

Esitetyistä muista toteutettavista toimenpiteistä sovitaan myöhemmin yhdessä Oriveden ja Virtain kaupunkien kanssa.  

Oriveden ja Virtain kaupunkien lausunnot merkitään tiedoksi ja niihin annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, jatkaa ammatillisen koulutuksen toteuttajana Orivedellä ja Virroilla.

Nuorten yhteishakuun perustuvaa ammatillista perustutkintokoulutusta jatketaan. Yhteishakuun perustuvan koulutuksen järjestämistä ja alueen koulutustarvetta ja laajuutta arvioidaan jatkossa kriittisesti vetovoiman ja rahoituskehityksen näkökulmasta.

Tredu toteuttaa Oriveden ja Virtain toimipisteissä työpaikkapainotteisemman ja enemmän oppisopimuskoulutusta painottavan aluepalvelumallin. Toteutuksen välitarkastelu tehdään strategiakauden päättyessä. Mallia kehitetään yhteistyössä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, täydentää Tredun koulutustarjontaa Virroilla. Tredu ja Sedu laativat yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Tredun Virtain toimipiste ja Sedun Ähtärin yksikkö tarjoavat yhteistoiminnassa nuorten ja aikuisten työpaikkapainotteisia koulutuspalveluja Virroilla.

Esitetyistä muista toteutettavista toimenpiteistä sovitaan myöhemmin yhdessä Oriveden ja Virtain kaupunkien kanssa.  

Oriveden ja Virtain kaupunkien lausunnot merkitään tiedoksi ja niihin annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Esteellisyys

 • Jussi Kuortti ilmoitti olevansa Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä johtaja Teppo Rantanen muutti päätösehdotustaan poistamalla toisesta ponnesta kohdan "31.7.2022 mennessä" ja lisäämällä kohdan "Toteutuksen välitarkastelu tehdään strategiakauden päättyessä", muuttamalla kappalejärjestystä siten, että neljäs ponsi siirretään toiseksi ponneksi ja poistamalla kolmannesta ponnesta kohdan "Virtolaisia nuoria ohjataan käyttämään enemmän Sedun Ähtärin yksikön koulutuspalveluja". Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Koulutusjohtaja Virpi Siiranen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Siiranen, Mika Lahtinen, Harri T Jokinen, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Piritta Haapahuhta, Tuula Hoivala, Pirjo A Järvinen, Marko Tulokas, Virtain kaupunki, Oriveden kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.