Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 102 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2021-2022 

TRE:5718/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Teatterikesä ry pyytää 29.9.2020 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään neljä kaupungin edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen erovuorossa olevien Mikko Närhen, Jarmo Puskalan, Aku-Paulus Sajakorven ja Riitta Ollilan tilalle kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022.

Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, joista Joni Lehtimäki ja Jussi Kareinen eivät ole nyt erovuorossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022 nimetään Mikko Närhi, Jarmo Puskala, Aku-Paulus Sajakorpi ja Riitta Ollila.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022 nimetään Marko Kallio, Tommi Silvennoinen, Aku-Paulus Sajakorpi ja Riitta Ollila.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu nimettäväksi Marko Kallio Mikko Närhen ja Tommi Silvennoinen Jarmo Puskalan sijasta Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2021-2022 ja ehdotukset olivat saaneet kannatusta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, ehdotukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Teatterikesä ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.