Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:6269/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.10.2020 § 135 Hiedanrannan yhtiömallista, pääomituksesta ja apporttiomaisuuden luovutuksesta. Päätös tarkoittaa, että Hiedanranta Ky puretaan ja sille asetetut tehtävät siirtyvät Hiedanrannan Kehitys Oy:n tehtäviksi, ja joka lisäksi muuttuisi markkinoilla toimivaksi yhtiöksi.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen toimialakohtaa esitetään muutettavaksi niin, että yhtiön toiminnan sisältö muuttuu selkeästi Hiedanrannan alueen kiinteistökehittämiseen siihen liittyvine eri osa-alueineen. Koska Hiedanranta Kehitys Oy:n toiminta muuttuu markkinoilla toimivaksi, poistetaan yhtiöjärjestyksestä kaupungin sidosyksikkönä toimimiseen liittyvät määräykset. Lisäksi Hiedanranta Ky:n hallinnointitehtävä poistettaisiin yhtiöjärjestyksestä.

Muutoin yhtiöjärjestykseen ei tehdä muutoksia. Poistettavat kohdat on esitetty liitteessä yliviivaten ja niiden alla muutokset.

Konsernijaosto päätti 17.12.2019 § 135 Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimuksesta. Yhtiömiesten eli kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n välinen sopimus tulee muutoksen seurauksena tarpeettomaksi ja sopimus tulee irtisanoa päättyväksi purkautumispäivään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hiedanrannan Kehitys Oy:n liitteen mukainen, perusteluissa kuvatuin tavoin muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.

Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus irtisanotaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksessa ja yhtiömiesten kokouksessa.

Päätös

Hiedanrannan Kehitys Oy:n liitteen mukainen, perusteluissa kuvatuin tavoin muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.

Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus irtisanotaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksessa ja yhtiömiesten kokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa liitteenä olevaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

"Yhtiöjärjestyksen §:n 5 ensimmäinen virke muutetaan seuraavaksi: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lausunnot

Lakimies Jyri Nuojua:
Osakkuus- ja hallinnointisopimus käy tarpeettomaksi Ky:n purkauduttua, eikä lakiyksiköllä ole huomauttamista yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Janne Salonen, Jyri Nuojua, Mikko Leinonen/Hiedanrannan Kehitys Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.